R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA NR. 3
din 31 ianuarie 2008
privind aprobarea Programului acțiunilor economico - sociale din coordonarea Consiliului Județean Mureș pe anul 2008

Consiliul Județean Mureș,
Văzând expunerea de motive nr. 898/23.01.2008 a Direcției Dezvoltare Regională, Integrare Europeană din cadrul Consiliului Județean Mureș, precum și avizele comisiilor de specialitate,
În temeiul prevederilor art. 91, alin. 1, litera "b" și alin. 3, litera. "d", precum și a art. 97 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală,

hotărăște:

Art. 1. Se aprobă Programul acțiunilor economico - sociale din coordonarea Consiliului Județean Mureș pe anul 2008, conform anexei care face parte din prezenta hotărâre.
Art. 2. De ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri răspund direcțiile de specialitate din aparatul propriu și instituțiile subordonate Consiliului Județean Mureș.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emöke
  Contrasemnează
SECRETAR
Ioan Togănel

 


ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ
Direcția Dezvoltare Regională,
Integrare Europeană
Nr. 898 din 23.01.2008
Dosar I. A. / 1.

EXPUNERE DE MOTIVE
privind aprobarea Programului acțiunilor economico-sociale din coordonarea Consiliului Județean Mureș pe anul 2008

În conformitate cu prevederile Legii administrației publice locale nr. 215/2001, autoritățile publice au sarcina de a adopta strategii, prognoze și programe de dezvoltare economico-socială a județului. Acestea sunt importante atât pentru dezvoltarea economico-socială armonioasă a județului, cât și pentru accesarea fondurilor puse la dispoziție de Uniunea Europeană și utilizarea lor în mod eficient.
În acest sens a fost elaborat Programul acțiunilor economico-sociale din coordonarea Consiliului Județean Mureș pe anul 2008, document pe termen scurt care are la bază Programul de Dezvoltare a Județului Mureș 2007 - 2013.
Activitățile propuse a fi realizate în cadrul Programului acțiunilor economico-sociale din coordonarea Consiliului Județean Mureș pe anul 2008 sunt în concordanță cu prioritățile stabilite în Programul de Dezvoltare a Județului Mureș 2007 - 2013, după cum urmează:

Prioritatea I - Dezvoltarea infrastructurii locale și județene (transport, mediu, sănătate, educație, asistență socială, reabilitare urbană, utilități publice) din cadrul Programul de Dezvoltare a Județului Mureș 2007 - 2013, este susținută de acțiunile prevăzute în cadrul următoarelor capitole din Programul pe anul 2008:
1. Programul de investiții și reparații;
2. Programul de alimentare cu apă și canalizare a satelor;
3. Programul privind pietruirea drumurilor comunale;
4. Programul lucrărilor de drumuri din fonduri bugetare;
5. Programul de informatizare a administrației publice locale.

Prioritatea II- Sprijinirea afacerilor este susținută de o serie de acțiuni cuprinse în cadrul Programului de investiții și reparații: realizarea unui Incubator de afaceri, care va fi ridicat în incinta Parcului Industrial Mureș și Achiziționarea de teren pentru Parcul Industrial Mureș.

Prioritatea III- Dezvoltarea turismului se regăsește în cadrul acțiunilor cuprinse în Programul de dezvoltare a turismului, program realizat în colaborare cu Asociația Județeană pentru Turism Mureș, a cărei membru fondator este și Consiliul județean.

Pentru Prioritatea IV - Dezvoltarea durabilă a localităților Consiliul județean a propus o serie de activități, regăsite în Programul de investiții și reparații, după cum urmează:
- Realizarea a 5 Proiecte tehnice pentru următoarele lucrări:
     - Reabilitare și modernizare sistem rutier pe drumurile județene DJ 153 C Reghin-Lăpușna limită de județ Harghita;
     - Reabilitare și modernizare sistem rutier pe drumurile județene DJ 152A, DJ 151A și DJ 151 Șăulia-Grebenișu de Cîmpie, Band;
     - Reabilitare și modernizare sistem rutier pe DJ 154 Reghin-Batoș, - limită județ Bistrița;
     - Extindere rețea de alimentare cu apă în zona de vest a județului Mureș ;
     - Reabilitarea și modernizarea sistemului rutier pe DJ136 și 136A - Sîngeorgiu de Pădure - Bezidu Nou - Atid - limită județ Harghita;

- Realizarea a 6 Studii de fezabilitate, după cum urmează:
     - Reabilitare și modernizare sistem rutier pe DJ 153C Reghin -Lapușna - limită de județ Harghita ( SF în curs de achiziție);
     - Reabilitarea și modernizarea sistemului rutier pe drumurile județene DJ151, DJ151A, DJ152A (Tîrgu Mureș - Band - Șăulia - Sărmaș);
     - Întocmire documentație tehnico-economica pentru DJ 135 Măgherani-Sărățeni (reactualizare SF)
     - Reabilitare și modernizare sistem rutier pe drumul județean DJ 154 Reghin - Batoș - limita județ Bistrița;
     - Master plan pentru managementul deșeurilor în județul Mureș;
     - Studiu de risc privind decontaminarea depozitelor de carburanți Gornești;
     - Extindere rețea de alimentare cu apă în zona de vest a județului Mureș

Ultima prioritate, respectiv Prioritatea V - Creșterea ocupării forței de muncă, dezvoltarea resurselor umane și a serviciilor sociale se regăsește în cadrul acțiunilor cuprinse în Programul de pregătire și perfecționare profesională, precum și în Programul Direcției de Asistență Socială și protecția Drepturilor Copilului Mureș.

De asemenea, Programul pe anul 2008 mai cuprinde Programul Consiliului Județean Mureș de Colaborări Externe, a cărui obiectiv general este dezvoltarea relațiilor de parteneriat ale Consiliului județean cu structuri similare din alte state, precum și Programul de promovare a imaginii Consiliului județean, a cărui obiectiv îl reprezintă informarea corectă și obiectivă a populației referitor la realizările instituției.
Programul acțiunilor economico-sociale din coordonarea Consiliului Județean Mureș pe anul 2008, având la bază bugetul Consiliului Județean Mureș pe anul în curs, se dorește a fi unul pragmatic care să poată fi monitorizat și evaluat pe parcursul derulării lui și reprezintă o inventariere a acțiunilor care vor fi întreprinse pentru dezvoltarea economico-socială a județului Mureș în anul 2008. Desigur, în măsura în care se consideră necesar, el poate fi completat cu noi propuneri.

 

DIRECTOR,
Bățaga Valer

 

VĂZUT
PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emöke