R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA NR. 2
din 31 ianuarie 2008
privind aprobarea unor tarife și taxe locale datorate bugetului propriu al județului Mureș în anul 2008

Consiliul Județean Mureș,
Având în vedere Expunerea de motive nr.118/07.01.2008 a Direcției Economice la proiectul de hotărâre privind aprobarea unor tarife și taxe locale datorate bugetului propriu al județului Mureș în anul 2008 precum și avizele comisiilor de specialitate,
În conformitate cu art.266 și 267 din Codul fiscal 2007-2008,
Ținând seama de Ordinul nr.1702/2005, reactualizat în anul 2007, al Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale privind aprobarea unor tarife,
În temeiul art.91, alin(3), lit(a) și a art.97, alin(1) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală cu modificările și completările ulterioare,

hotărăște :

Art.1. Se aprobă tarifele și taxele locale datorate bugetului propriu al județului Mureș în anul 2008 conform anexelor de la nr.1 la nr.7.
Art.2. Anexele de la nr.1 la nr.7 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3. De executarea prezentei hotărâri răspund Direcția Economică; Direcția Tehnică Drumuri, Poduri Județene și Investiții; Direcția Juridică și Administrație Publică,Arhitectul Șef și Serviciul Public Județean Salvamont.
Hotărârea se publică în Monitorul Oficial al județului Mureș și se comunică:
- Instituției Prefectului județului Mureș;
- Direcțiilor de specialitate;
- Instituțiilor și serviciilor publice de interes județean;
- Direcției Generale a Finanțelor Publice Mureș;
- Trezoreriei municipiului Mureș

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emöke
  Contrasemnează
SECRETAR
Ioan Togănel

 


ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN
Direcția Economică
Nr. 118/07.01.2008

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea unor tarife și taxe locale datorate bugetului propriu al județului Mureș în anul 2008

În baza art.27 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, consiliile locale și județene au competența de a stabili impozitele și taxele locale în limitele și în condițiile legii.
Potrivit anexei nr.1 la aceiași lege, structura veniturilor proprii ale Consiliului Județean Mureș cuprinde alte încasări din impozite directe, care se formează din tarife pentru eliberarea acordurilor prealabile și a autorizațiilor privind amplasarea și accesul la drumul județean, tarifele pentru ocuparea suprafețelor din zona drumurilor județene și tarife de utilizare a zonei drumurilor județene.
De asemenea potrivit art.nr.266 și 267 din Codul Fiscal 2007-2008, Consiliul Județean Mureș poate institui unele taxe pentru eliberarea certificatelor, avizelor și a autorizațiilor, pentru prestările de servicii efectuate pentru persoanele fizice și juridice precum și unele taxe propuse de Direcția Publică Comunitară de Evidență a Persoanelor, precum și de Serviciul Public Județean Salvamont pentru unele servicii prestate de hoteluri, vile, pensiuni, alte unități de cazare.
Față de cele de mai sus, propunem aprobarea proiectului de hotărâre alăturat conform anexelor de la nr.1 la nr.7.

 

DIRECTOR
ec. Bartha Iosif

 

VĂZUT
VICEPREȘEDINTE
Emil Groza