R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA NR. 75
din 28 iunie 2007
privind declararea de utilitate publică de interes local a obiectivului de investiții "Extinderea Aeroportului Transilvania Tîrgu Mureș"

Consiliul Județean Mureș,
Văzând Expunerea de motive nr. 8.307 / 18.06.2007 la proiectul de hotărâre privind declararea de utilitate publică de interes local a obiectivului de investiții "Extinderea Aeroportului Transilvania Tîrgu Mureș", Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.42/07.10.2004 privind avizarea Planului urbanistic zonal "Aeroport și Parc Industrial, județul Mureș", precum și avizele comisiilor de specialitate,
Având în vedere prevederile art.7, alin.(1) din Legea nr.33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, cu modificările și completările ulterioare, ale art.22 din Regulamentul privind procedura de lucru a comisiilor pentru efectuarea cercetării prealabile în vederea declarării utilității publice pentru lucrări de interes național sau de interes local, aprobat prin H.G.R. nr.583/1994
În temeiul art. 97, alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată

hotărăște:

Art. 1. Se declară de utilitate publică de interes local obiectivul de investiții "Extinderea Aeroportului Transilvania Tîrgu Mureș", în vederea exproprierii.
Art. 2. Expropriatorul este Consiliul Județean Mureș.
Art. 3. Prezentul act de declarare a utilității publice va fi adus la cunoștință publică prin afișare la sediul Consiliului Județean Mureș, la sediul Consiliului local al orașului Ungheni și la sediul Consiliului local a comunei Sînpaul.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emöke
  Contrasemnează
SECRETAR
Ioan Togănel

 


ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN
ARHITECTUL ȘEF
Nr.8.307/18.06.2007

EXPUNERE DE MOTIVE
pentru aprobarea Proiectului de hotărâre privind declararea de utilitate publică de interes local a obiectivului de investiții "Extinderea Aeroportului Transilvania Tîrgu-Mureș"

În baza Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr.145 din 15 decembrie 2006, privind componența Comisiei pentru efectuarea cercetării prealabile în vederea declarării utilității publice a obiectivului de investiții "Extinderea Aeroportului Transilvania Tîrgu-Mureș" s-a constituit comisia care a derulat procedura conform Regulamentului privind procedura de lucru a comisiilor pentru efectuarea cercetării prealabile în vederea declarării utilității publice pentru lucrări de interes național sau de interes local, aprobat prin HG nr. 583/1994.
Aeroportul Transilvania Tîrgu-Mureș este situat la distanță de 14,5 km față de municipiul Tîrgu-Mureș, pe teritoriul administrativ al orașului Ungheni și al comunei Sînpaul, în intravilanul localităților Recea și Chirileu. Aeroportul deservește un areal de 24.000 km2, cu o populație de 1,5 milioane locuitori din județele Mureș, Harghita, Bistrița-Năsăud și o parte din județele Alba, Brașov, Covasna. Accesul se face din drumul național DN 15 (E 60), în apropiere existând în derulare proiecte de infrastructură (Autostrada Brașov-Borș și Rocada municipiului Tîrgu-Mureș).
Planul de Amenajare al Teritoriului Național - Secțiunea I - Căi de comunicație, menționează Aeroportului Transilvania Tîrgu-Mureș, cu lucrări de modernizare a infrastructurii, a mijloacelor de protecție a navigației aeriene și de deservire.
De asemenea "Programul de dezvoltare al județului Mureș pe perioada 2007 - 2013" prevede dezvoltarea și modernizarea aeroportului în vederea facilitării schimburilor comerciale, atragerii investitorilor străini și puneri în valoare a obiectivelor turistice din zonă.
Experiența și performanțele țărilor din cadrul Uniunii Europene, în contextul dezvoltării durabile a județului Mureș, impun ca unul din obiectivele prioritare, asigurarea unui transport aerian fluent și sigur.
Extinderea Aeroportului Transilvania Tîrgu-Mureș este tratată în documentația de urbanism "Plan Urbanistic Zonal Aeroport și Parc Industrial Mureș, județul Mureș" (proiect nr.10/2004 al Consiliului Județean Mureș, fiind avizată de către:
- Comisia tehnică de amenajare a teritoriului și urbanism de pe lângă Consiliului Județean Mureș, cu Avizul Unic nr. 43/21.09.2004
- Autoritatea Aeronautică Civilă Română, cu avizul de principiu nr. 15911/634 din 13.10.2004
- Consiliul Județean Mureș, prin hotărârea nr. 42/07.10.2004
- Consiliul Local al orașului Ungheni, prin Hotărârea nr. 8/30.04.2004
- Consiliul Local al comunei Sînpaul, prin Hotărârea nr. 14/22.03.2004
Din analiza Dosarului pentru cercetare prealabilă la obiectivul de investiții "Extindere Aeroport Transilvania Tîrgu-Mureș" (proiectant Arhitectul Șef din cadrul Consiliului Județean Mureș) a rezultat că pentru extinderea aeroportului este necesară achiziția următoarelor suprafețe de teren:
- Obiectivul 1: Amplasat în orașul Ungheni, sat Vidrasău, județul Mureș, în suprafață totală de 43,6 ha din care:
     - 35,0 ha proprietate privată
     - 8,6 ha pășune comunală, drumuri și canal de scurgere a apei
- Obiectivul 2 : Amplasat în comuna Sînpaul, sat Chirileu, județul Mureș, în suprafață totală de 79,2 ha din care:
     - o 78,87 ha proprietate privată
     - 0,33 ha radiofar
În conformitate cu Procesul-verbal pentru consemnarea rezultatului cercetării prealabile în vederea declarării utilității publice a lucrării de interes local, anexat, Comisia pentru efectuarea cercetării prealabile constată că sunt îndeplinite condițiile cerute de Legea nr.33/1994 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publică și propune ca lucrarea de interes local "Extinderea Aeroportului Transilvania Tîrgu-Mureș" să fie declarată de utilitate publică, având ca expropriator Consiliul Județean Mureș.
Având în vedere cele de mai sus, am elaborat alăturatul proiect de hotărâre privind declararea utilității publice pentru lucrarea de interes local "Extinderea Aeroportului Transilvania Tîrgu-Mureș" și pe care îl supunem spre aprobare.

 

VIZAT
VICEPREȘEDINTE
ing. Frătean Petru Alexandru

 

ARHITECT ȘEF
Arh.Csortan Ilona