R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA NR. 41
din 7 aprilie 2005
privind propunerea de clasare ca drum comunal a unui drum vicinal de pe teritoriul administrativ al comunelor Șincai, Mădăraș și Band


Consiliul Județean Mureș,
Având în vedere Expunerea de motive nr.3081 din 21.03. 2005 a Direcției Tehnice, Drumuri, Poduri Județene, Investiții.
În conformitate cu art. 13 din Ordonanța de Urgență a Guvenului nr.43/1997, republicată, privind regimul drumurilor,
În temeiul prevederilor art.109, din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală,

hotărăște:

Art.1. Propunem clasarea drumului vicinal Șincai - Fânațele Mădărașului - Mădăraș în drum comunal cu numerotarea DC 136A.
Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Tehnică Drumuri, Poduri Județene, Investiții.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emöke
  Contrasemnează
SECRETAR GENERAL
Togănel Ioan

 


ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN
Nr.3081/21.03.2005

Expunere de motive
privind clasarea ca drum comunal a unui drum vicinal de pe teritoriul administrativ al comunelor Șincai și Mădăraș


Din analiza perspectivelor de dezvoltare a localităților rurale rezultă că factorul principal de coeziune între localități este reprezentat de relațiile de producție, muncă, aprovizionare, administrare, servire-dotare etc, factori aflați în strânsă legătură cu rețeaua rutieră de pe teritoriile administrative.
Cele două comune, Șincai și Mădăraș au teritoriile administrative învecinate, astfel încât prin clasarea drumului vicinal aflat în continuarea drumului comunal DC 136 Band - Fânațele Mădărașului în drum comunal, legătura între Șincai, Mădăraș și Band se va face pe o rețea rutieră mai scurtă și modernizată.
Drumul vicinal are o lungime totală de 6,00 km , cu originea pe DJ 154G în localitatea Șincai și capătul de sector pe DC 136 în localitatea Fânațele Mădărașului. Propunem clasarea acestui drum în drum comunal DC 136A Șincai - Fânațele Mădărașului .
În conformitate cu art. 13 din Ordonanța de Urgență a Guvenului nr. 43/1997, republicată, privind regimul drumurilor, propunerile de încadrare a drumurilor comunale se face de către consiliile locale ale comunelor interesate, prin consiliile județene.
Față de cele de mai sus, propunem aprobarea proiectului de hotărâre anexat.

 

DIRECTOR EXECUTIV
ing. Bochiș Nicoleta

 

VIZAT
VICEPREȘEDINTE
Alexandru P. Frătean