R O M Â N I A
JUDETUL MURES
CONSILIUL JUDETEAN


HOTÃRÂREA nr. 90
Din 16 decembrie 2003

privind avizarea proiectului de Ordonanta de Urgenta privind operarea, functionarea si finantarea asistentei de urgenta acordata cu elicoptere achizitionate de Ministerul Sanatatii si repartizate operatorilor medicali - Institutul Clinic Fundeni si Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Tirgu Mures

Consiliul Judetean Mures,

Având in vedere proiectul de Ordonanta de Urgenta privind operarea, functionarea si finantarea asistentei de urgenta acordata cu elicoptere achizitionate de Ministerul Sanatatii si repartizate operatorilor medicali - Institutul Clinic Fundeni si Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Tirgu Mures,
Vazând expunerea de motive nr10.683/10.12.2003,
Potrivit prevederilor art.7 si 8 din H.G.R. nr.555/2001 pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile pentru supunerea proiectelor de acte normative spre adoptare Guvernului,
In temeiul prevederilor art. 109, alin.1 din Legea administratiei publice locale, nr.215/2001,

h o t a r a s t e :

Art.1: Se avizeaza proiectul de Ordonanta de Urgenta privind operarea, functionarea si finantarea asistentei de urgenta acordata cu elicoptere achizitionate de Ministerul Sanatatii si repartizate operatorilor medicali - Institutul Clinic Fundeni si Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Tirgu Mures cuprins in anexa care face parte integranta din prezenta hotarâre.

Art.2: Prezenta hotarâre se va comunica Autoritatii publice initiatoare a proiectului de Ordonanta de Urgenta prin grija Directiei Juridice si Administratie Publica.

 

PRESEDINTE
Ing. Virág György
  Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL
Toganel Ioan