R O M Â N I A
JUDETUL MURES
CONSILIUL JUDETEAN


H O T Ã R Â R E A NR. 89
din 16 decembrie 2003
privind stabilirea nivelului contributiilor comunitatilor locale la finantarea activitatii de protectie a copiilor institutionalizati si a celor cu deficiente pe anul 2004

Consiliul Judetean Mures.
Având in vedere Expunerea de motive nr. 10744/8.12.2003 a Directiei Buget-Finante si Asistenta Economica,
Potrivit prevederilor art.17 din Ordonanta de Urgenta nr. 12/2001 privind infiintarea Autoritatii Nationale pentru Protectia Copilului si Adoptie, a HGR nr.457/2000 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire a nivelului contributiilor comunitatilor locale la finantarea activitatii de protectie a copilului aflat in dificultate,
In temeiul art.109 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala,

h o t a r a s t e :

Art.1. Se aproba nivelul contributiei comunitatii locale la finantarea activitatii de protectie a copiilor institutionalizati, in suma de 44.394 mii lei/copil/an.
Art.2. Se aproba nivelul contributiei locale la finantarea activitatii de protectie a copiilor cu deficiente, in suma de 16.239 mii lei/copil/an.
Art.3. Prezenta hotarâre se va transmite Directiei Generale Judetene pentru Protectia Copilului si se va publica in Monitorul oficial al Consiliului Judetean

 

PRESEDINTE
Ing. Virág György
  Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL
Toganel Ioan