R O M Â N I A
JUDETUL MURES
CONSILIUL JUDETEAN


H O T Ã R Â R E A N R. 88
din 16 decembrie 2003
privind modificarea organigramei si a numarului maxim de posturi
al Directiei Generale pentru Protectia Drepturilor
Copilului Mures


Consiliul Judetean Mures,
Vazând Hotarârea nr. 5/30.10.2003 a Colegiului Director al D.G.P.D.C. Mures si Expunerea de motive nr. 11.220/12.11.2003 a D.G.P.D.C. Mures, privind necesitatea modificarii Organigramei Directiei Generale pentru Protectia Drepturilor Copilului Mures, a Statului de functii, modificarea unor posturi precum si schimbarea denumirii unor centre de plasament,
In temeiul prevederilor O.U.G. nr. 26/1997 aprobata prin Legea nr. 108/1998 privind protectia copilului in dificultate, ale H.G.R. nr. 539/2001 pentru aprobarea Strategiei Guvernului in domeniul protectiei Copilului in dificultate (2001-2004) si a planului operational de implementare, ale art. 15 din Regulamentul de Organizare si Functionare a Directiei Generale pentru Protectia Drepturilor Copilului Mures si in vederea realizarii/implementarii programului PHARE RO 0104.01 "Dezvoltarea si Diversificarea Serviciilor de Protectie a Copilului",
In temeiul prevederilor art. 109 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

h o t a r e s t e :

Art. 1. (1) Se aproba organigrama Directiei Generale pentru Protectia Drepturilor Copilului Mures conform Anexei nr.1 care face parte integranta din prezenta hotarâre, cu un numar total de 1045 posturi din care 48 functii publice si schimbarea denumirii unitatilor din Târgu Mures si Zau de Câmpie, conform organigramei.
(2) Statul de Functii al Directiei Generale pentru Protectia Drepturilor Copilului Mures se va aproba de catre Colegiul director potrivit structurii din organigrama.
Art.2. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarâri se insarcineaza Directia Generala pentru Protectia Drepturilor Copilului Mures.

 

PRESEDINTE
Ing. Virág György
  Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL
Toganel Ioan