R O M Â N I A
JUDETUL MURES
CONSILIUL JUDETEAN


HOTÃRÂREA NR. 86
Din 16 decembrie 2003
privind stabilirea tarifelor de baza, lunare pe mp, la chiriile pentru spatiile cu alta destinatie
din fondul locativ de stat , precum si la spatiile comerciale, spatiile administrative, sedii de organisme si organizatii, administrate de societatile comerciale, regiile autonome, institutiile bugetare din subordinea Consiliilor locale, a Consiliului Judetean si serviciilor publice ale ministerelor si ale celorlalte autoritati ale administratiei centrale


Consiliul Judetean Mures,
Având in vedere prevederile art.1 din Hotarârea Guvernului nr.85/4 februarie 1991 privind stabilirea tarifelor de baza, lunare pe mp, la chiriile pentru spatii cu alta destinatie din fondul locativ de stat,
Vazând referatul Directiei Generale Buget-Finante si Asistenta Economica nr.10995 din 10.12.2003,
In temeiul prevederilor art.109 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala,


h o t a r a s t e:


Art.1
Pentru spatiile cu alta destinatie decât locuinte din fondul locativ de stat, administrate de societatile comerciale, regiile autonome, consiliile locale, institutiile bugetare din subordinea consiliilor locale, a Consiliului Judetean si a serviciilor publice ale ministerelor si ale celorlalte autoritati ale administratiei centrale a caror contracte se prelungesc conform prevederilor legale, chiria lunara, pe mp de spatiu, se stabileste conform anexei la prezenta hotarâre.
Art.2 Spatiile cu alta destinatie decât locuinte din fondul locativ de stat, devenite disponibile, se pot inchiria numai prin licitatie publica, conform prevederilor legale. Tarifele din anexa la prezenta hotarâre, constituie baza de pornire a licitatiei chiriei. Exceptie de la prevederile de mai sus, fac spatiile ce se inchiriaza institutiilor publice bugetare, partidelor si fundatiilor sau asociatiilor non-profit, care se inchiriaza fara licitatie la tarifele de baza din anexa la prezenta hotarâre.
Pentru contractele incheiate prin licitatii conform prevederilor de la al.1 chiria se recalculeaza semestrial, in functie de rata inflatiei. Pentru spatiile care au fost inchiriate anterior prezentei hotarâri, chiriile ce se percep incepând cu 1 ianuarie 2004, nu vor putea fi mai mici decât cele prevazute in anexa la prezenta hotarâre.
Art.3 Nivelul minim al chiriei la locatia de gestiune pentru spatiile cu alta destinatie decât locuinte care detin si utilaje destinate productiei sau prestatiei de servicii (mori, brutarii, etc.), se stabileste in functie de: volumul amortizarii, cota anuala de RK, cota parte pentru evidenta patrimoniului, impozitul pe teren, impozitul pe cladire si cota de profit.
Art.4 Tariful de la activitatea de baza se aplica si pentru spatiile care deservesc activitati ca de exemplu: depozitele de mâna, subsolurile si pivnitele amenajate special pentru depozite, grupurile sanitare, dependintele, holurile, debaralele si alte asemenea spatii.
Art.5 Schimbarea profilului de activitate, subinchirierea sau modificarea structurii construite a spatiilor cu alta destinatie inchiriate se poate face numai cu acordul proprietarului. Chiria urmeaza a se modifica in functie de schimbarile intervenite.
Art.6 Tarifele prevazute in anexa la prezenta hotarâre pot fi reduse de catre consiliile locale cu pâna la 25% pentru orasele Iernut, Ludus si Sovata si cu pâna la 50% pentru localitatile din mediul rural.
Art.7 Spatiile in care isi desfasoara activitatea handicapatii, invalizii de razboi, veteranii de razboi, vaduvele de razboi pensionare de urmas, luptatori in Revolutia din Decembrie 1989, detinutii politici, societatile si asociatiile cu scop caritabil sau de aparare a drepturilor omului vor beneficia de o reducere de 50% din cuantumul chiriei.
Art.8 Tarifele prevazute in anexa la hotarâre se aplica de la data de 1 ianuarie 2004, data la care Hotarârea nr.70 din 12 decembrie 2002 se abroga.
Art. 9 Consiliile locale municipale, orasenesti si comunale vor stabili prin hotarâre cele patru zone de amplasare. Consiliile locale comunale nu vor incadra spatii in zona ultracentrala.
Art.10 De executarea prezentei hotarâri raspunde Directia Juridica si Administratie Publica si Directia Buget-Finante si Asistenta Economica.

 

PRESEDINTE
Ing. Virág György
  Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL
Toganel Ioan