R O M Â N I A
JUDETUL MURES
CONSILIUL JUDETEAN


H O T Ã R Â R E A NR. 85
din 16 decembrie 2003
privind modificarea componentei Comisiei de cenzori la S.C. "Servicii de Utilitati Rurale Mures" S.A.


Consiliul Judetean Mures in calitate de actionar unic, la S.C. SURM S.A.
Având in vedere Expunerea de motive nr. 11081/11.12.2003 a Directiei Buget-Finante si Asistenta Economica,
In conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale, republicata si ale cap. VI art.20 din statutul societatii
In temeiul art.109 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala,

h o t a r a s t e :

Art.1. (1) Se modifica componenta Comisiei de cenzori la S.C."Servicii de Utilitati Rurale Mures" S.A., prin inlocuirea doamnei Hulban Clara, sef serviciu la Banca Nationala a României - Sucursala Mures, cu domnul Ferencz Gabor, economist, administrator la S.C. Net-Line Tour S.R.L. si numirea ca supleanti a urmatorilor membri: Stoica Ioan, expert contabil, seful Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati- filiala Mures, Branea Maria, economist, director economic la S.C. Drumuri si Poduri Mures S.A.
(2) Actuala structura a comisiei de cenzori se regaseste in anexa la prezenta hotarâre.
Art.2. Prezenta hotarâre modifica Anexa nr.4 la Hotarârea Consiliului Judetean nr.37/1998 privind infiintarea S.C. "Servicii de Utilitati Rurale Mures" S.A., cu modificarile ulterioare, si va sta la baza inregistrarii la Registrul Comertului.
Art.3. Ducerea la indeplinire a prezentei hotarâri se incredinteaza directorului societatii.
Art.4. Prezenta hotarâre se comunica Directiei Buget-Finante si Asistenta Economica si S.C. "Servicii de Utilitati Rurale Mures" S.A.

 

PRESEDINTE
Ing. Virág György
  Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL
Toganel Ioan