R O M Â N I A
JUDETUL MURES
CONSILIUL JUDETEAN


H O T Ã R Â R E A NR. 84
din 16 decembrie 2003
privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Regiei Autonome "Aeroportul Tg.Mures", pe anul 2003


Consiliul Judetean Mures,
Având in vedere propunerea de rectificare a bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2003 prezentat de Regia Autonoma "Aeroportul Tg.Mures,
Analizând Expunerea de motive nr.11134/13.12.2003 prezentata de Directia Buget-Finante si Asistenta Economica,
In conformitate cu prevederile art.14 din Legea nr. 15/1990 privind reorganizarea unitatilor economice de stat ca regii autonome si societati comerciale si ale Legii nr. 631/2002 privind bugetul de stat pe anul 2003,
In temeiul prevederilor art.109 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala,

h o t a r a s t e :

Art.1: Se aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2003 al Regiei Autonome "Aeroportul Tg.Mures", conform anexei la prezenta hotarâre.
Art.2: Ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarâri se incredinteaza directorului Regiei Autonome "Aeroportul" Tg.Mures.

 

PRESEDINTE
Ing. Virág György
  Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL
Toganel Ioan