ROMÂNIA
JUDETUL MURES
CONSILIUL JUDETEAN

H O T Ã R Â R E A NR. 83
din 16 decembrie 2003
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli la Corpul Gardienilor Publici Mures, pentru anul 2004


Consiliul Judetean Mures,
Având in vedere proiectul bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2004 al Corpului Gardienilor Publici,
Analizând Expunerea de motive nr.11020 din 10.12.2003 prezentata de Directia Buget-Finante si Asistenta Economica,
In conformitate cu prevederile art.15 lit."c" din O.U.G. nr. 45/2003 privind finantele publice locale,
In temeiul prevederilor art.109 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala,

h o t a r a s t e :

Art.1 Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2004 al Corpului Gardienilor Publici Mures, conform anexelor 1-5, care fac parte integranta din prezenta hotarâre.
Art.2 In cazul in care, din motive bine justificate, in executie se realizeaza depasiri sau nerealizari ale veniturilor aprobate, cheltuielile vor putea fi efectuate in mod proportional cu realizarea acestora.
Art.3 Indeplinirea prezentei hotarâri se incredinteaza conducerii Corpului Gardienilor Publici Mures.

 

PRESEDINTE
Ing. Virág György
  Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL
Toganel Ioan