R O M Â N I A
JUDETUL MURES
CONSILIUL JUDETEAN


HOTÃRÂREA Nr.80
din 27 noiembrie 2003
privind concesionarea pentru exploatare pe perioada de garantie de 2 ani a sistemelor de alimentare cu apa Sovata-Trei Sate si Ungheni-Cerghid, realizate in baza HG nr.687/1997

Consiliul Judetean Mures,
Vazând expunerea de motive nr.8361 din 30.10.2003 a Directiei Tehnice Drumuri, Poduri Judetene si Investitii privind aprobarea modului de utilizare si exploatare in perioada de garantie de 2 ani a sistemelor de alimentare cu apa Sovata - Trei Sate si Ungheni - Cerghid, realizate in conformitate cu H.G. nr.687/1997,
Potrivit Ordinului Ministerului Lucrarilor Publice Transporturilor si Locuintei nr.1853/11.11.2002 privind organizarea receptiilor la obiectivele de investitii de alimentare cu apa la sate si locuinte sociale realizate in conformitate cu prevederile H.G. nr.687/1997 si masurile necesare a fi luate in perioada de garantie a lucrarilor, urmat de Dispozitia nr.1/22.11.2002 a Secretarului de Stat al Ministerului Lucrarilor Publice Transporturilor si Locuintei cu Normele metodologice aferente,
În temeiul prevederilor art.104 si 109 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala,

h o t a r a s t e :

Art.1. Se aproba concesionarea sistemului de alimentare cu apa a localitatilor Trei-Sate, Ghindari, Chibed si Sarateni, de catre Societatea Comerciala "Servicii Tehnice Comunale" S.A. Sovata, in vederea exploatarii sistemului pe perioada de garantie de 2 ani, in baza unui contract.
Art.2. Se aproba concesionarea sistemului de alimentare cu apa a localitatilor Ungheni, Recea, Vidrasau, Moresti, Cerghid si Cerghizel, de catre S.C."Servicii de Utilitati Rurale Mures" SA in vederea exploatarii sistemului pe perioada de garantie de 2 ani, in baza unui contract.
Art.3. Operatorii de prestari de servicii sunt obligati sa respecte conditiile si normele de exploatare a sistemelor de alimentare cu apa, aprobate prin Normele Metodologice ale Ministerului Lucrarilor Publice Transportului si Locuintei din 22.11.2002.
Se recomanda, ca in perioada de garantie executia racordurilor individuale sa se efectueze cu prioritate cu societatile care au realizat retelele stradale.
Art.4. De aplicarea prezentei hotarâri raspund: Directia tehnica drumuri, poduri judetene si investitii si Directia buget-finante si asistenta economica.

 

PRESEDINTE
Ing. Virág György
  Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL
Toganel Ioan