R O M Â N I A
JUDETUL MURES
CONSILIUL JUDETEAN

HOTÃRÂREA NR. 79
din 27 noiembrie 2003
privind garantarea imprumutului ce va fi acordat de UniCredit România Consiliul local al comunei Nades

Consiliul Judetean Mures,
Vazând Expunerea de motive nr. 9.990 / 18.11.2003 a Directiei Buget - Finante si Asistenta Economica,
In baza prevederilor Legii nr. 189 / 1998 privind finantele publice locale, republicata cu modificarile si completarile ulterioare si a prevederilor Ordonantei de Urgenta nr. 45 / 2003 privind finantele publice locale,
In temeiul articolului nr. 109 din Legea nr. 215 / 2001 privind administratia publica locala,

hotaraste:

Articolul 1. Se aproba garantarea imprumutului in valoare de 9.500.000.000 lei (nouamiliardecincisutemilioanelei) ce va fi acordat de catre UniCredit România S.A. Bucuresti - Sucursala Tirgu-Mures catre Consiliul local al comunei Nades si toate costurile aferente, prin emiterea unei Scrisori de garantie in valoare de 10.300.000.000 lei (zecemiliardetreisutemilioanelei) in favoarea UniCredit România S.A. Bucuresti - Sucursala Tirgu-Mures in forma prezentata ca anexa la prezenta hotarâre.

Articolul 2. Consiliul Judetean Mures se obliga ca, in cazul in care Consiliul local al comunei Nades intra in imposibilitate de plata, sa ramburseze suma garantata numai din veniturile proprii, potrivit legii, fara ca prin aceasta Guvernul sa aiba vreo obligatie de plata si fara ca credibilitatea sau capacitatea de impozitare a Guvernului sa fie folosita pentru garantarea rambursarii datoriei, a dobânzilor si a comisioanelor aferente prezentului credit.

Articolul 3. De ducerea la indeplinire a prezentei hotarâri raspunde Directia Buget - Finante si Asistenta Economica.

Articolul 4. Directia Juridica si Administratie Publica va aduce la cunostinta celor interesati.


P. PRESEDINTE
VICEPRESEDINTE
ing. Vasluian Ioan
  Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL
Toganel Ioan


ROMÂNIA
JUDETUL MURES
CONSILIUL JUDETEAN
Nr. 10.486 / 28.11.2003
Dosar II. E. / 1


UniCredit România S.A. Bucuresti Sucursala Tirgu-Mures
Piata Trandafirilor, nr. 44, Tirgu-Mures, Judetul Mures
Doamnei Silvia POP, Branch Manager


Referitor la: Garantarea creditului acordat Consiliului local al comunei Nades

Consiliul Judetean Mures a adoptat in sedinta din data de 27 noiembrie, Hotarârea nr. 79 privind garantarea imprumutului ce va fi acordat de catre Banca UniCredit, Consiliului local al comunei Nades.
Ca atare, va transmitem urmatoarea

SCRISOARE DE GARANTIE

In conformitate cu prevederile Legii nr.215/2001 privind administratia publica locala cu modificarile ulterioare, a Legii nr.189/1998 - republicata - privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare si in baza Hotarârii Consiliului Judetean Mures nr. 79, adoptata in mod valabil de catre Consiliul Judetean Mures in sedinta din data de 27 noiembrie 2003, Consiliul Judetean Mures se angajeaza irevocabil si neconditionat sa plateasca la prima si simpla cerere scrisa a dumneavoastra, indiferent de valabilitatea si de drepturile de obiectie rezultând din conventia de credit incheiata intre Consiliul local al comunei Nades si UniCredit România SA Bucuresti - Sucursala Tirgu-Mures, orice suma de pâna la maximum 10.300.000.000 lei (zecemiliardetreisutemilioanelei), incluzând principalul, dobânda si toate celelalte cheltuieli, in momentul primirii cererii dumneavoastra de efectuare a platii semnata angajant de reprezentantii dumneavoastra autorizati, certificând ca suma solicitata a devenit scadenta la dumneavoastra si a ramas neplatita.
Cererea dvs. va fi luata in considerare de indata ce aceasta va fi inregistrata la adresa noastra mai-sus mentionata.

Consiliul Judetean Mures se obliga sa ramburseze datoria si sa plateasca dobânzile si comisioanele aferente acestei datorii, numai din veniturile Consiliului Judetean Mures, fara ca Guvernul sa aiba vreo obligatie de plata si fara ca credibilitatea sau capacitatea de impozitare a Guvernului sa fie folosita pentru garantarea rambursarii datoriei Consiliului Judetean Mures, a platii dobânzilor si comisioanelor aferente.

Consiliul Judetean Mures se obliga ca aceasta datorie sa fie achitata cu precadere fata de alte datorii asumate de Consiliul Judetean Mures, ce ar depasi limitele impuse de legislatia in vigoare. In aceasta ultima ipoteza, obligatia de plata va ramâne in vigoare pâna la data achitarii integrale a sumelor datorate in baza prezentului angajament, sumele datorate urmând a fi cuprinse in bugetele anuale viitoare ale Consiliului Judetean Mures.

Prezentul angajament este valabil pâna la data de 31.10.2004 si expira in totalitate in mod automat daca cererea de plata nu a fost inregistrata la registratura Consiliului Judetean Mures, inainte sau cel târziu la acea data, indiferent daca o asemenea data este o zi bancara sau nu.

Aceasta garantie se conformeaza Regulilor Uniforme pentru Garantii la Cerere, publicate in nr. 458 a Camerei Internationale de Comert.

In cazul unor divergente, aceasta va fi solutionata de Curtea Internationala de Arbitraj de pe lânga Camera de Comert si Industrie a României.


P. PRESEDINTE
VICEPRESEDINTE
ing. Vasluian Ioan
  Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL
Toganel Ioan