R O M Â N I A
JUDETUL MURES
CONSILIUL JUDETEAN

HOTÃRÂREA NR.78
din 27 noiembrie 2003
privind rectificarea bugetului Consiliului Judetean Mures si a nivelelor de echilibrare a bugetelor locale ale unitatilor administrativ-teritoriale pe anul 2003


Consiliul Judetean Mures,
Având in vedere Expunerea de motive nr.10.119/20.11.2003 la proiectul de hotarâre privind rectificarea bugetului Consiliului Judetean Mures si a nivelelor de echilibrare a bugetelor locale ale unitatilor administrativ-teritoriale pe anul 2003,
Þinând seama de prevederile articolului 20, alin.4 din Legea nr.189/1998 a finantelor publice locale,
Potrivit Ordonantei Guvernului nr.___/2003 privind rectificarea bugetului de stat pe anul 2003 si a HG nr.___/2003,
În temeiul art.104 aliniatul e si art.109 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala,

hotaraste:


Art.1.
Bugetul Consiliului Judetean Mures pe anul 2003, se rectifica atât la venituri cât si la cheltuieli la suma de 565.145.378 mii lei.
Modificarile sunt prezentate in anexa nr.1 la prezenta hotarâre.
Art.2. Detalierea cheltuielilor rectificate pe articole si aliniate se face conform anexelor 2 de la 2/1 la 2/43.
Art.3. Se rectifica lista de investitii potrivit anexei nr.3.
Art.4. Se aproba rectificarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru subventionarea energiei termice livrate populatiei potrivit anexei nr.4.
Art.5. Se aproba rectificarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor de personal din invatamântul preuniversitar de stat potrivit anexei nr.5.
Art.6. Se reactualizeaza lucrarile de drumuri, potrivit anexei nr.6.
Art.7. Se aproba rectificarea sumelor alocate de Consiliul Judetean pe localitati din cota de 17% potrivit anexei nr.7.
Art.8. Se aproba reasezarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea centrelor locale de consultanta agricola pe localitati potrivit anexei nr.8.
Art.9. Se aproba rectificarea sumelor defalcate
din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale in vederea asigurarii ajutorului social, ajutorului pentru incalzirea locuintei si sustinerea sistemului de protectie a persoanelor cu handicap pe localitati potrivit anexei nr.9.
Art.10. Anexele de la nr.1 la 9 fac parte integranta din prezenta hotarâre.
Art.11. De ducerea la indeplinire a prezentei hotarâri raspund directiile de specialitate din cadrul Consiliului Judetean Mures si conducatorii institutiilor subordonate.

P. PRESEDINTE
VICEPRESEDINTE
Vasluian Ioan
  Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL
Toganel Ioan