R O M Â N I A
JUDETUL MURES
CONSILIUL JUDETEAN

H O T Ã R Â R E A N R. 77
din 23 octombrie 2003
privind completarea si modificarea componentei Comisiei Judetene Anti-Saracie si Promovare a Incluziunii Sociale

Consiliul Judetean Mures,
Având in vedere Hotarârea Consiliului Judetean Mures nr. 72 din 12 decembrie 2002 privind constituirea Comisiei Judetene Anti-Saracie si Promovare a Incluziunii Sociale,
Având in vedere expunerea de motive nr. 8952 din 16 octombrie 2003,
In temeiul art. 109 din legea nr. 215/2001, legea administratiei publice locale,

h o t a r a s t e:

Art. I. Se completeaza componenta Comisiei Judetene Anti-Saracie si Promovare a Incluziunii Sociale aprobata prin art. 1 al Hotarârii Consiliului Judetean Mures nr. 72/2002 cu doamna Bogdan Elisabeta - sef serviciu, Primaria Municipiului Tg. Mures;
Art. II. Se modifica componenta Comisiei judetene Anti-Saracie si Promovare a Incluziunii Sociale aprobata prin art. 1 al Hotarârii Consiliului Judetean Mures nr. 72/2002, dupa cum urmeaza:
- dl. Pop Liviu - director, Directia Judeteana de Asistenta Sociala in locul domnului Suciu Dorin;
- dna. Pinca Gabriela Livia - subinspector, Inspectoratul de politie al Judetului Mures in locul doamnei subcomisar Dumitru Aurelia;
- dna. Negru Cosmina - inspector de specialitate, Primaria Municipiului Târnaveni in locul doamnei Daboczi Melinda

PRESEDINTE
Ing. Virág György
  Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL
Toganel Ioan