ROMÂNIA ROMÂNIA
JUDETUL MURES
CONSILIUL JUDETEAN

HOTÃRÂREA NR.75
din 23 octombrie 2003
privind alocarea sumei de 150 milioane lei din fondul de rezerva bugetara al Consiliului Judetean Mures pentru finantarea unor lucrari de restaurare la biserica monument istoric din Valeni, comuna Acatari

Consiliul Judetean Mures,
Având in vedere Expunerea de motive nr.8627/07.10.2003 la proiectul de hotarâre privind utilizarea sumei de 150 milioane lei din fondul de rezerva a Consiliului Judetean Mures pentru finantarea unor reparatii la biserica monument istoric din Valeni, comuna Acatari,
Tinând seama de prevederile articolului 40 alineatul 2 si 3 din Legea nr.422/2001, legea privind protejarea monumentelor istorice ,
Potrivit articolului 11 si articolului 14 alin 1 din Legea nr.189/1998 privind finantele publice locale,
In temeiul art.104 aliniatul e si art.109 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala,

hotaraste:

Art.1: Se aloca din fondul de rezerva bugetara a Consiliului Judetean Mures suma de 150 milioane lei pentru finantarea unor lucrari de restaurare la biserica monument istoric din Valeni, comuna Acatari.
Art.2: De executarea prezentei hotarâri raspund Directia Buget-Finante si Asistenta Economica si Parohia Ortodoxa Româna Corunca, Filia Valeni, comuna Acatari

PRESEDINTE
Ing. Virág György
  Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL
Toganel Ioan