ROMÂNIA
JUDETUL MURES
CONSILIUL JUDETEAN


HOTÃRÂREA NR. 73
din 23 octombrie 2003
privind aprobarea raportului de expertiza referitor la achizitionarea unor terenuri in zona Parcului Industrial Mures

Consiliul Judetean Mures,

Vazând Expunerea de motive nr. 8.840 / 14.10.2003 a Directiei Generale Administrare Drumuri si Poduri Judetene si Investitii,

In conformitate cu prevederile Hotarârii Consiliului Judetean Mures nr. 54 din 31 octombrie 2002, privind aprobarea Acordului - cadru dintre Ministerul Dezvoltarii si Prognozei si Consiliul Judetean Mures, in vederea implementarii proiectului PHARE RO0101.03 "PARC INDUSTRIAL MURES - platforma Vidrasau, Ungheni",

In temeiul articolului nr. 109 din Legea nr. 215 / 2001 privind administratia publica locala,


hotaraste:

Articolul 1. Se aproba Raportul de expertiza referitor la achizitionarea unor terenuri in zona Parcului Industrial Mures, prezentat in Anexa ce face parte integranta din aceasta hotarâre.

Articolul 2. De ducerea la indeplinire a prezentei hotarâri raspunde Directia Generala Administrare Drumuri si Poduri Judetene si Investitii.

PRESEDINTE
Ing. Virág György
  Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL
Toganel Ioan