R O M Â N I A
JUDETUL MURES
CONSILIUL JUDETEAN

HOTÃRÂREA NR.72
din 23 octombrie 2003

privind alegerea unui membru in Delegatia Permanenta a Consiliului Judetean Mures

Consiliul Judetean Mures,
Având in vedere ca prin Hotarârea Consiliului Judetean nr.58 din 16 septembrie 2003
privind incetarea mandatului unor consilieri judeteni, doamna Donath Adel a pierdut calitatea
de consilier judetean si implicit pe cea de membru in Delegatia Permanenta, motiv pentru care se
impune alegerea unui alt membru,
In temeiul art.109 si 153 din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale,

hotaraste:

Art.1. Se alege domnul Szalkay Iosif Carol in calitate de membru al Delegatiei Permanente
a Consiliului Judetean Mures.
Art.2. Hotarârea nr.29/6 iulie 2000 privind alegerea consilierilor pentru Delegatia
Permanenta se modifica in mod corespunzator.

PRESEDINTE
Ing. Virág György
  Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL
Toganel IoanR O M Â N I A          Nr.8959/24.X.2003
JUDETUL MURES                 Dosar: I A/4
CONSILIUL JUDETEAN
4300, Tirgu Mures, str.Primariei nr.2


Catre
ASOCIATIA "ACADEMIA DE ADVOCACY"
Bd.Republicii nr.9,et.II
300159 Timisoara


La cererea Dv., formulata in baza Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, va comunicam, mai jos, urmatoarele:
- coordonatele de contact ale persoanei responsabile cu difuzarea informatiilor de interes public, conform Legii nr.544/2001: Daniel Ana - referent de specialitate, Serviciul Administratie Publica si Secretariat
Adresa: 540026 Primariei, nr. 2, Târgu Mures
Telefon: 0265 - 263211 int. 261
Fax. 0265 - 268718
E- mail: cjmures@cjmures.ro
Website: http://www.cjmures.ro
- coordonatele de contact ale persoanei responsabile cu implementarea Legii nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica:
Belean Delia - consilier, Serviciul Administratie Publica si Secretariat
Adresa: 540026 Primariei, nr. 2, Târgu Mures
Telefon: 0265 - 263211 int. 212
Fax: 0265 - 268718
E- mail: cancelarie@cjmures.ro
Website: http://www.cjmures.ro
- regulamentul de organizare si functionare a Consiliului Judetean, modificat conform art.17 din Legea nr.52/2003: acesta a fost aprobat prin Hotarârea Consiliului Judetean Mures nr.61 din 16.09.2003 (anexat);
- regulament de aplicare a Legii nr.52/2003: nu avem un regulament distinct, ci este inclus in Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului Judetean la capitolul V, art. 59 - 66;
- lista proiectelor de hotarâri propuse spre aprobarea Consiliului Judetean, pentru trimestrul IV: nu avem o lista pe trimestru, proiectele de hotarâri care urmeaza a fi dezbatute se stabilesc pentru fiecare sedinta a Consiliului Judetean;i - lista proiectelor de hotarâri pentru care s-au inregistrat cereri de organizare de dezbateri publice si lista asociatiilor care au inaintat aceste cereri: pâna la aceasta data nu s-au inregistrat astfel de cereri .

 

PRESEDINTE
Ing. Virág György
  SECRETAR GENERAL
Toganel Ioan