ROMÂNIA
JUDETUL MURES
CONSILIUL JUDETEAN


HOTÃRÂREA nr.71
din 23 octombrie 2003
privind aprobarea unor masuri si a indicatorilor tehnico - economici ai investitiei "Centrul de plasament familial" si "Complexul multifunctional" din Sâncraiu de Mures

Consiliul Judetean Mures,
Vazând Expunerea de motive nr.10.093 din 9.10.2003 a Directiei Generale pentru Protectia Drepturilor Copilului, referitoare la reluarea si finalizarea investitiei din Sâncraiu de Mures;
Potrivit prevederilor art.16 din Legea nr.189/1998 privind finantele publice locale, cu modificarile ulterioare;
In temeiul prevederilor art.104 si art.109 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala,

hotaraste:

Art.1. Se aproba urmatoarele masuri pentru reluarea si finalizarea obiectivului de investitii "Centrul de recuperare si plasament Sâncraiu de Mures"
a). Componentele obiectivului de investitii se vor trata separat, dupa cum urmeaza:
- cele 11 case sub denumirea de "Centrul de plasament familial"
- pavilionul central sub denumirea de "Complexul multifunctional"
a) "Centrul de plasament familial" se propune a fi finantat din bugetul judetului prin Directia Judeteana de Protectia Drepturilor Copilului, iar pentru "Complexul multifunctional" se va initia un parteneriat public privat.
Art.2. Se aproba indicatorii tehnico - economici ai investitiei "Centrul de plasament familial" Sâncraiu de Mures, valoarea totala a investitiei fiind de 43.364.344 mii lei, din care C+M 42.663.754 mii lei, in preturi din septembrie 2003.
Art.3. In baza noilor indicatori tehnico - economici se vor continua lucrarile de constructie a obiectivelor de investitii dupa cum urmeaza:

a) Pentru "Centrul de plasament familial" se va incheia un act aditional la contractul de executie dintre Consiliul local Sâncraiu de Mures si S.C. "Contrascom Benta" S.A., contract preluat de Consiliul Judetean, prin Directia Judeteana de Protectia Drepturilor Copilului, cu ocazia semnarii protocolului de predare - primire a patrimoniului in cauza.
b) Pâna la data de 30 noiembrie 2003 se va definitiva destinatia spatiilor din "Complexul multifunctional" in: spatii destinate in exclusivitate pentru protectia copilului, spatii destinate unor servicii comunitare si spatii cu dubla destinatie - protectia copilului si servicii comunitare.
Art.4. Pâna la 31 decembrie 2003 se vor aproba indicatorii tehnico - economici
pentru obiectivul de investitii "Complexul multifunctional", si se va declansa actiunea de realizare a acestui obiectiv printr-un parteneriat public - privat, in baza Ordonantei Guvernului nr.16/2002 privind Contractele de parteneriat public - privat, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.470/2002.
Art.5. De executarea prezentei hotarâri raspunde Directia Generala pentru Protectia Drepturilor Copilului Mures si directiile de specialitate din aparatul propriu al Consiliului Judetean.

PRESEDINTE
Ing. Virág György
  Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL
Toganel Ioan