R O M Â N I A
JUDETUL MURES
CONSILIUL JUDETEAN

HOTÃRÂREA NR.70
din 15 septembrie 2003
privind aprobarea cofinatarii documentatiei tehice " Dezvoltarea infrastructurii rutiere a drumului DJ 107G Ocna Mures-Noslag-Ludus care face legatura intre judetul Alba si judetul Mures"

Consiliul judetean Mures,
Având in vedere Expunerea de motive nr.7724/2003 a Directiei Tehnice, Drumuri, Poduri Judetene si Investitii,
In temeiul prevederilor art.109 din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale,

h o t a r a s t e :

Art.1. Se aproba participarea Consiliului Judetean Mures la licitatia deschisa pentru propuneri de proiecte in vederea implementarii proiectului "Dezvoltarea infrastructurii rutiere a drumului DJ 107G Ocna Mures-Noslag-Ludus care face legatura intre judetul Alba ( km 0+000-16+775) si judetul Mures (km 16+775-33+805)"
Art.2. Se aproba contractul de parteneriat dintre Consiliul Judetean Mures si Consiliul Judetean Alba in vederea realizarii in comun a proiectului " Dezvoltarea infrastructurii rutiere a drumului DJ 107G Ocna Mures-Noslag-Ludus care face legatura intre judetul Alba si judetul Mures", conform anexei nr.1 la prezenta hotarâre.
Art.3. Se aproba cofinantarea documentatiei tehnice: " Dezvoltarea infrastructurii rutiere a drumului DJ 107G Ocna Mures-Noslag-Ludus care face legatura intre judetul Alba si judetul Mures" pentru partea care revine Consiliului Judetean Mures, in procent de 70% din valoarea totala eligibila a proiectului " Modernizarea DJ 107G Ocna Mures-Noslag-Ludus, km 16+775-19+200" propusa pentru finantare prin subprogramul " Stimularea parteneriatului intre consiliile judetene in vederea implementarii proiectelor pentru dezvoltare regionala".
Art.4. Suma necesara cofinantarii va fi cuprinsa in bugetul propriu al Consiliului Judetean Mures in cazul in care proiectul va fi selectionat.
Art.5. De prezenta raspunde Directia Tehnica Drumuri, Poduri Judetene, Investitii.

 

PRESEDINTE
Ing. Virág György
  Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL
Toganel Ioan

 

Anexa
la Hotarârea nr.70/2003


PARTENERIAT
In vederea realizarii proiectului " Dezvoltarea infrastructurii rutiere a drumului DJ 107G Ocna Mures-Noslag-Ludus care face legatura intre judetul Alba si judetul Mures"

Prezentul parteneriat se incheie intre urmatorii parteneri:
1. Consiliul Judetean Mures, cu sediul in municipiul Tirgu Mures, str. Primariei nr.2, reprezentat de presedintele Consiliului Judetean Mures, d-l Virag Gyorgy.
2. Consiliul Judetean Alba, cu sediul in municipiul Alba Iulia, str.IC Bratianu nr.1, reprezentat de presedintele Consiliului Judetean Alba, d-l Popa Eugen.
Intre partenerii mentionati mai sus, intervine prezentul acord de realizare a proiectului " Dezvoltarea infrastructurii rutiere a drumului DJ 107G Ocna Mures-Noslag-Ludus care face legatura intre judetul Alba si judetul Mures", ce include urmatoarele clauze:
I. Partenerii semnatari ai prezentului document sunt de acord cu realizarea proiectului.
II. Partenerii se obliga sa puna la dispozitia Ministerului Integrarii Europene, rapoartele tehnice si financiare privind stadiul activitatii de proiectare si executie a obiectivului de investitii.
III. Orice neintelegeri intre parteneri, decurgând din interpretarea ori aplicarea prezentului document, vor fi solutionate de parti pe cale amiabila.
In cazul in care intr-un interval de 30 de zile nu se ajunge la un acord pe cale amiabila, partile convin ca neintelegerile sa fie solutionate de instantele competente.
IV. Prezentul parteneriat va intra in vigoare odata cu semnarea lui de catre parti.

 

CONSILIUL JUDETEAN MURES
PRESEDINTE
Ing. Virág György
  CONSILIUL JUDETEAN ALBA
PRESEDINTE
Eugen Popa