ROMÂNIA
JUDETUL MURES
CONSILIUL JUDETEAN


HOTÃRÂREA NR. 65

din 16 septembrie 2003
privind aprobarea contractului de parteneriat public - privat in forma negociata, pentru realizarea obiectivului de investitie "Depozit ecologic la nivel regional in judetul Mures"


Consiliul Judetean Mures,
Vazând Referatul nr.7726/08.09.2003, a Serviciului dezvoltare regionala, integrare europeana si programe prognoze,
In conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 16/2002 privind contractele de parteneriat public privat, a Hotarârii Guvernului nr.621/2002 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a O.G. nr. 16/2002 si a Legii nr. 470/2002 pentru aprobarea O.G. nr.16/2002 ,
In temeiul articolului nr. 109 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,


hotaraste:

Art.1 Se aproba contractul de parteneriat public - privat in forma negociata, pentru realizarea obiectivului de investitie "Depozit ecologic la nivel regional in judetul Mures" prezentat in anexa ce face parte integranta din aceasta hotarâre.
Art.2 Se imputerniceste Presedintele Consiliului Judetean Mures sa semneze contractul de parteneriat public - privat in forma aprobata.
Art. 3 De ducerea la indeplinire a prezentei hotarâri raspund directiile de specialitate implicate in acest proiect.

PRESEDINTE
Ing. Virág György
  Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL
Toganel Ioan