ROMÂNIA
JUDETUL MURES
CONSILIUL JUDETEAN

HOTÃRÂREA NR. 63
din 15 septembrie 2003

privind actualizarea la inflatie a unor taxe la institutiile de cultura


Consiliul Judetean Mures,

Având in vedere Expunerea de motive nr.7229/19.08.2003 a Directiei Buget-Finante si Asistenta Economica la proiectul de hotarâre privind actualizarea la inflatie a unor taxe la institutiile de cultura,

In temeiul prevederilor art.104, alin (2) din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale,

hotaraste:

Art.1. Incepând cu data de 1 septembrie 2003 se aproba taxele, tarifele si preturile pentru activitatile prestate de institutiile judetene de cultura conform anexei la prezenta hotarâre.

Art.2. De executarea prezentei hotarâri raspunde Directia Buget-Finante si Asistenta Economica si institutiile de cultura.

PRESEDINTE
Ing. Virág György
  Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL
Toganel Ioan