ROMÂNIA
JUDETUL MURES
CONSILIUL JUDETEAN

HOTĂRÂREA NR.62
din 16 septembrie 2003
privind aprobarea "Strategiei si a Programului de modernizare a administratiei publice din judetul Mures" pentru perioada 2004 - 2006

Consiliul Judetean Mures,
Având in vedere prevederile din Circulara Primului Ministru al Guvernului României, adresata autoritatilor publice centrale si locale, pentru elaborarea Strategiilor proprii de accelerare a reformei administrative si a metodologiei pentru aprobarea cadrului de elaborare a programelor multianuale de modernizare a administratiei publice,
In temeiul art.109 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala,

hotaraste:

Art.1. Se aproba "Strategia si Programul de modernizare a administratiei publice in judetul Mures" pentru perioada 2004 - 2006
Art.2. Coordonarea Programului va fi realizata de domnul Virág György, Presedintele Consiliului Judetean si de catre domnul Ioan Toganel, Secretarul General al judetului, membru in Grupul Judetean de monitorizarea reformei in administratia publica.

PRESEDINTE
Ing. Virág György

 

Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL
Toganel Ioan

 

 

Strategia de modernizare a

administraţiei publice locale în judeţul Mureş

 

 

1.      Contextul intern

 

Programul de guvernare pentru perioada 2001 – 2004  a abordat frontal procesul de accelerare a reformei administraţiei publice, pornind de la evaluarea critică a comisiei Europene şi a situaţiei actuale din acest domeniu. În program se urmăreşte  realizarea criteriilor de aderare la Uniunea Europeană şi întărirea capacităţii administrative pentru a face faţă obligaţiilor care îi revin în calitate de viitor stat membru.

Reforma în administraţia publică reprezintă în continuare o prioritate a Guvernului României. Din analiza făcută de Guvern pe baza studiului efectuat de Unitatea Centrală pentru reforma Administraţiei Publice rezultă că pentru a  răspunde mai bine aşteptărilor cetăţenilor şi standardelor integrării României în Uniunea Europeană este necesar să se treacă la o reformă mai profundă, în conformitate cu programele de guvernare şi respectiv de aderare la Uniunea Europeană.

Consiliul Judeţean Mureş în calitatea sa de autoritate a administraţiei publice locale, are rolul de a îndeplini atribuţiile conferite  prin Legea administraţiei publice locale nr.215/2001 şi prin alte acte normative, precum şi acela de a coordona activitatea consiliilor comunale şi orăşeneşti în vederea realizării serviciilor publice de interes judeţean.

Activitatea Consiliului Judeţean Mureş se desfăşoară în baza legii administraţiei publice locale şi a regulamentului de organizare şi funcţionare, prin care s-a stabilit modul de constituire a Consiliului Judeţean, comisiile de specialitate ale acestuia, desfăşurarea şedinţelor de consiliu judeţean, procedura de vot, drepturile şi obligaţiile consilierilor, precum şi alte elemente pentru buna funcţionare a Consiliului Judeţean, ca autoritate deliberativă a administraţiei publice locale.

Pentru îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin, Consiliul Judeţean are un aparat propriu format din 100 funcţionari publici şi 24 personal contractual, grupat în 5 direcţii – juridică şi administraţie publică; buget – finanţe şi asistenţă economică, urbanism şi amenajarea teritoriului; investiţii, drumuri şi poduri şi administrativ, gospodărire. Atribuţiile aparatului propriu al Consiliului Judeţean se regăsesc în Regulamentul de organizare şi funcţionare, care este în curs de completare şi restructurare ca urmare a aplicării Legii nr.161/2003.

Prin hotărâri ale Consiliului Judeţean sau prin dispoziţii ale Preşedintelui Consiliului Judeţean a fost organizată activitatea pentru exercitarea controlului financiar preventiv, pentru acordarea vizei juridice, au fost stabilite regulile cu privire la evidenţa şi circulaţia actelor, redactarea şi semnarea corespondenţei. De asemenea, au fost stabilite regulile cu privire la utilizarea  tehnicii de calcul, a programelor şi aplicaţiilor ce se află în reţeaua proprie, utilizarea parcului auto, sistemelor de comunicare etc.

Administraţia publică din judeţul Mureş a parcurs în ultimii trei ani un curs ascendent în ce priveşte realizarea programului de reformă şi de modernizare a administraţiei , înregistrând rezultate importante şi eficiente.

            Principalele obiective care s-au avut în vedere în procesul de reformă din domeniul administraţiei publice din judeţ sunt următoarele:

-         schimbarea raportului dintre administraţie şi cetăţean;

-         preluarea şi organizarea activităţii Serviciilor publice descentralizate de la ministere;

-         consolidarea autonomiei locale;

-         stoparea birocraţiei, coerenţa actului administrativ şi perfecţionarea managementului în administraţia publică;

-         derularea unor programe de dezvoltare şi modernizare a localităţilor – alimentări cu apă, introducerea gazului metan, întreţinerea drumurilor locale, repararea şi promovarea unor investiţii în ce priveşte clădirile publice (sedii administrative, şcoli, spitale, cămine culturale etc)

 

2.      Îmbunătăţirea reorganizării interne

 

Pentru a face faţă procesului de accelerare a reformei în

administraţia publică ne propunem ca în anul viitor să procedăm la o reorganizare şi o restructurare a aparatului propriu al Consiliului Judeţean, respectiv de a adapta aparatul propriu la cadrul atribuţiilor pe care le avem în prezent. Ca urmare a descentralizării serviciilor publice, în prezent patrimoniul din sănătate, învăţământ, asistenţă socială, protecţia copilului şi cultură a intrat în proprietatea publică a judeţului sau a unităţilor administrativ – teritoriale fără a avea în aparatul propriu o structură consolidată care să se  ocupe de exercitarea atribuţiilor pe care le avem în aceste domenii de activitate. Exemplele pot continua şi în ce priveşte integrarea europeană, ordinea publică şi altele.

            Reactualizarea actualului sistem de evidenţă şi circulaţia actelor, perfecţionarea programului pe calculator din reţeaua proprie, este o necesitate care impune şi stabilirea unor noi reglementări pe această linie.

            De asemenea, este necesar ca regulamentul de organizare şi funcţionare a aparatului propriu, fişele posturilor să fie reactualizate şi în unele situaţii refăcute.

            Un alt aspect pe care trebuie să-l reglementăm în viitor, în condiţiile legii, este acela privind raportul Consiliului Judeţean cu conducerea instituţiilor pe care le finanţăm, în special cu acelea care au rămas în continuare în subordine ministerelor şi în coordonarea Prefecturii.

            În anii următori va trebui să acordăm o atenţie sporită contractelor de management pe care le încheiem cu directorii serviciilor publice şi a instituţiilor subordonate, să eliminăm formalismul şi să urmărim mai sistematic respectarea clauzelor din aceste contracte. De asemenea, este necesar să alegem mai bine criteriile de performanţă ale managerilor şi mai ales să urmărim îndeplinirea acestora şi acordarea drepturilor în raport cu aceasta.

            În ce priveşte promovarea şi adoptarea hotărârilor Consiliului Judeţean este necesar ca aparatul propriu să sprijine într-o măsură mai mare activitatea comisiilor pe domenii de activitate pentru a da posibilitate acestora să aibă mai multe iniţiative importante pentru activitatea economico-socială a judeţului. Se va acţiona pentru eliminarea formalismului şi pentru o participare mai activă a consilierilor la actul decizional atât în comisiile de specialitate cât şi în plen.

            Se va avea în vedere crearea unor condiţii, radical mai bune decât cele din prezent, pentru informarea şi documentarea consilierilor.

            3. Managementul resurselor umane

 

            Pentru a face faţă atribuţiilor actuale ale Consiliului Judeţean şi criteriilor Uniunii Europene pentru integrarea României în structurile acesteia vom acorda o atenţie sporită managementului resurselor umane.

            Perfecţionarea profesională continuă a tuturor funcţionarilor publici din aparatul propriu, prin participarea acestora la cursuri de perfecţionare în cadrul Institutului Naţional de Administraţie şi în Centrul Regional de Perfecţionare de la Sibiu, este o condiţie obligatorie ce ne-o propunem a fi realizată.

            Pentru a pune în valoare mai bine competenţa şi responsabilitatea funcţionarilor publici din aparatul propriu şi creşterea eficienţei activităţii acestora vom derula acţiuni de specializare a lor pe domenii de activitate, coroborat cu importanţa postului, urmărindu-se totodată o justă repartizare a gradelor profesional.

            Reactualizarea şi completarea criteriilor de performanţă se va face anual şi se va elabora un sistem de acordare a calificativelor pe baza rezultatului evaluării anuale, calificative care să stea la baza acordării premiilor.

            Ţinând seama de faptul că în aparatul propriu avem un număr important de tineri foarte bine pregătiţi profesional vom acţiona pentru implicarea acestora şi exercitarea unor atribuţii complexe şi vom încuraja iniţiativele acestora în rezolvarea unor proiecte sau programe importante ale Consiliului Judeţean.

            Îmbunătăţirea condiţiilor de la locul de muncă este un alt obiectiv important, care se va realiza prin continuarea lucrărilor de amenajare la Palatul Administrativ, dotarea în continuare cu aparatură şi tehnică de calcul performantă, cu mobilier şi birotică necesare bunei desfăşurări a activităţilor cotidiene.

            4. Modernizarea metodelor şi instrumentelor de gestiune publică

 

            Consiliul Judeţean Mureş este conştient de necesitatea schimbării în continuare a raportului dintre administraţie şi cetăţean, de necesitatea ca serviciile publice şi deciziile organelor administraţiei publice să se apropie şi mai mult de cerinţele cetăţenilor, de a acţiona pentru eliminarea blocajelor birocratice.

            Pentru îmbunătăţirea servirii cetăţenilor din mediul rural de către primării şi serviciile publice ale acestora ne propunem să participăm activ la procesul de înfiinţare de noi comune prin trecerea unor sate puternice la rangul de comună, conform programului de guvernare pentru perioada 2001 – 2004.

            Vom perfecţiona şi dezvolta activitatea din cadrul Centrului de Informare pentru Cetăţeni şi a Centrului de Informare pentru Integrare Europeană, ce funcţionează în cadrul Consiliului Judeţean, prin dotarea acestora cu programe pe calculator mai performante, prin dotarea lor cu infochioşcuri şi prin perfecţionarea profesională a funcţionarilor care lucrează în cadrul acestora.

            Consolidarea şi lărgirea cadrului de participare a societăţii civile la procesul decizional este un obiectiv foarte important care se va realiza prin perfecţionarea metodelor de conlucrare a organelor administraţiei publice cu ONG-urile din judeţ, în mod deosebit cu cele care activează în domeniul protecţiei mediului, ordinii publice, asistenţă socială şi protecţia copilului aflat în dificultate. Tot în acest context se va perfecţiona cadrul de funcţionare a democraţiei participative, participarea cetăţenilor la luarea deciziilor prin lărgirea cadrului de dezbatere a proiectelor de hotărâri.

            În vederea servirii mai operative şi mai civilizate a cetăţenilor ne propunem să creăm condiţii optime la serviciile care au contact direct cu cetăţenii – săli de aşteptare, ghişee, puncte de informare etc. Vom elabora un nou sistem, mai simplu, pentru obţinerea de către cetăţeni a avizelor pentru eliberarea autorizaţiilor de construire şi a autorizaţiilor pentru exercitarea unor meserii.

            În conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003 vom asigura transparenţa actelor administrative. De asemenea, vom acţiona pentru creşterea rigurozităţii în motivarea şi formularea răspunsurilor, precum şi scurtarea termenelor în care autorităţile administraţiei publice şi serviciile publice au obligaţia să răspundă solicitărilor cetăţenilor.

 

            5. Dezvoltarea sistemului informatic al administraţiei publice din judeţ

 

            Informatizarea administraţiei publice în judeţul Mureş are la bază „Proiectul de informatizare a administraţiei publice locale”, care a fost aprobat în şedinţa  de Consiliu Judeţean prin Hotărârea nr.3 din 30.01.1997.

            În acest domeniu în ultimii ani s-au înregistrat progrese remarcabile, existând şansa ca în scurt timp reţeaua de comunicare intranet să cuprindă toate primăriile şi instituţiile judeţene. O atenţie sporită se va acorda înfiinţării şi  dezvoltării Centrelor de informare pentru cetăţeni, dotarea acestora cu tehnologie avansată, inclusiv infochioşcuri pentru cetăţeni.

            Programarea acestor obiective s-a avut în vedere datorită faptului că relaţionarea care se creează între organisme ale administraţiei publice şi restul instituţiilor publice de interes judeţean determină o abordare a  sistemului informatic al Consiliului atât ca entitate distinctă cât şi în relaţie cu organismele cu care vin în contact.

            Consiliul Judeţean Mureş a beneficiat în anul 1999 de finanţarea prin Fundaţia „O Societate deschisă” din Cluj Napoca a proiectului „Eficientizarea Serviciilor în administraţia publică în judeţul Mureş”

            Proiectul de informatizare a administraţiei publice locale a ajuns la etapa a treia care se va realiza în următorii ani, etapă în care s-a prevăzut realizarea bazelor de date utilizând  sistemul GIS. Adoptarea GIS-ului pentru acest proiect se datorează  faptului că 80% din resursele gestionate de Consiliul Judeţean au o reprezentare bine definită în spaţiu şi vizualizarea distribuţiei oricăror fenomene legate de aceste resurse pe o hartă asigură un instrument intuitiv cu mai mare putere de concluzionare în activităţi de decizie cu timpi din ce în ce mai scăzuţi pentru răspuns.

            Funcţiile oferite de sistemul GIS sunt conţinute în jurul a patru elemente de bază: cooptarea şi introducerea datelor; baze de date geografice; analiza şi modelarea datelor şi prezentarea datelor – vizualizarea şi afişarea hărţilor.

            De asemenea, ne propunem să realizăm un sistem integrat de securitate privind inventarierea şi evaluarea riscurilor din domeniul informatizării administraţiei publice şi să elaborăm o pagină de internet/intranet la nivelul cerinţelor actuale ale cetăţenilor şi ale funcţionarilor publici din administraţie.

 

            6.Proceduri de implementare, monitorizare şi evaluare a Strategiei de modernizare a administraţiei publice în judeţul Mureş

 

            Sarcinile reieşite din Strategia de modernizare a administraţiei publice şi di programul aprobat pe această linie vor fi nominalizate pe factorii de conducere şi de execuţie din cadrul aparatului propriu şi al unităţilor subordonate, se va urmări prin grija Preşedintelui Consiliului Judeţean şi a Secretarului General implementarea acestora, asigurându-se resursele financiare şi umane necesare derulării acestor acţiuni.

            Rezultatele acţiunilor de implementare a strategiei de modernizare a administraţiei publice se vor prezenta într-un raport anual ce se va prezenta în luna ianuarie în Şedinţa Consiliului Judeţean Mureş.

            Directorii şi Şefii serviciilor publice vor analiza trimestrial stadiul îndeplinirii obiectivelor din programul de modernizare a administraţiei publice şi vor informa în acest sens pe Secretarul general care va prezenta rezultatele în Grupul Judeţean în Grupul Judeţean de monitorizare a reformei în administraţia publică.

 

            Tîrgu Mureş la 26.08.2003

 

 

 

           

           

 

PREŞEDINTE                       SECRETAR GENERAL

 

       ing. Virág György                     Ioan Togănel

 

 

 

 

 

Anexă la

Hotărârea CJM nr.62 /16.09.2003

 

PROGRAMUL

de modernizare a administraţiei publice locale în judeţul Mureş

 

 

Obiectiv

Activităţi

Rezultate aşteptate

Indicatori de performanţă

Resurse necesare

Termene

Responsabilităţi

Financiare

Umane

 

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Organi-zare internă

1.1 Îmbunătăţirea comunicării în cadrul aparatului propriu al Consiliului Judeţean Mureş

a). Perfecţionarea programului din reţeaua intranet privind evidenţa şi circulaţia actelor

- creşterea numărului de acte rezolvate în termen

- pregătirea şedinţelor de Consiliul Judeţean şi Delegaţie Permanentă la termenele prevăzute în Legea nr.215/2001

- eliminarea rezolvării problemelor cetăţenilor, ridicate în scrisori şi audienţe, peste termenul prevăzut de lege

- scurtarea perioadei de elaborare a proiectelor de hotărâri şi dispoziţii

- creşterea gradului de informare asupra activităţilor desfăşurate în cadrul fiecărei direcţii

BVC   CJM

 

Iunie 2004

 

 

 

Secretarul General al CJM şi Serviciul pentru informatizare

b). Îmbunătăţirea substanţială a reglementărilor din regulamentul de organizare şi funcţionare a aparatului propriu al CJM

 

 

Martie 2004

 

Conducerea executivă şi Serviciul resurse umane

 

 

c). Simplificarea procedurilor administrative în cadrul CJM

 

 

Iulie 2005

Preşedintele CJM şi Secretarul General

d). Perfecţionarea sistemului de comunicare, informare reciprocă între conducerea executivă şi conducerea direcţiilor, respectiv între conducerea direcţiilor

 

 

Iunie 2004

Preşedintele CJM şi directorii

e). Şedinţe lunare, respectiv şedinţe anuale de bilanţ la nivelul direcţiilor

 

 

Permanent

Directorii din aparatul propriu

f).  Şedinţe de lucru semestriale cu aparatul propriu al CJM, cu participarea conducerii executive

 

 

Permanent

Preşedintele CJM

 

1.2. Îmbunătăţirea comunicării dintre Consiliul Judeţean şi conducerea instituţiilor şi a serviciilor publice proprii

a). Elaborarea unei pagini web care să conţină toate datele necesare realizării unei legături mai bune între CJM şi instituţiile subordonate

- creşterea gradului de informare a celor care lucrează în aparatul propriu al CJM şi a instituţiilor, precum şi  a cetăţenilor

- introducerea poştei electronice

- scurtarea timpului de comunicare între instituţii

Bugetul de venituri şi cheltuieli CJM

 

Decembrie 2004

Serviciul de informatizare

b). Finalizarea proiectului privind informatizarea administraţiei publice din judeţ printr-o reţea proprie - intranet

Bugetul de venituri şi chelt.  CJM, CL şi instituţii

 

Decembrie 2006

Secretar General şi Serviciul de informatizare

 

 

 

 

 

 

 

1.3. Îmbunătăţirea comunicării dintre Consiliul Judeţean şi cetăţeni

a). conferinţa de presă săptămânală

- informarea cetăţenilor asupra hotărârilor CJM şi a acţiunilor organizate

- apropierea dintre CJM şi cetăţeni

- creşterea numărului de audienţe

- rezolvarea mai operativă a problemelor ridicate de cetăţeni

 

 

Permanent

Conducerea executivă a CJM

b). Ziua Porţilor Deschise

Decembrie – fiecare an

Preşedintele CJM

c). Crearea unui sistem mai bun privind rezolvarea problemelor ridicate de cetăţeni în audienţe şi scrisori

Iulie 2004

Preşedintele şi Secretarul General CJM

d). Organizarea unor audienţe şi a unor deplasări în teritoriu

Permanent

Preşedintele CJM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4. Crearea şi implementarea unui mecanism privind asigurarea asistenţei de specialitate pentru consiliile locale

a). Organizarea unor întâlniri de lucru semestriale ale conducerii executive a CJM cu primarii, viceprimarii şi secretarii comunelor, oraşelor şi municipiilor

- exercitarea atribuţiei CJM prevăzută în Legea nr.215/2001

- întărirea legalităţii în activitatea consiliilor locale

- creşterea numărului e proiecte fezabile intrate în execuţie

 

 

semestrial

Conducerea executivă a CJM

b). Asigurarea unei asistenţe mai bune pentru primării în domeniile: asistenţă juridică, urbanism, stare civilă, etc.

permanent

Aparatul propriu al CJM

c). Elaborarea unor proiecte în cadrul Programelor UE şi coordonarea proiectelor de investiţii comune ale CJM cu Consiliile locale

Bugetul de venituri şi chelt. şi fonduri UE

 

2004 - 2007

Preşedintele CJM şi Primari

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Managemen-tul resurselor umane

2.1. Formarea profesională continuă a funcţionarilor şi aleşilor locali

a). Stabilirea unor programe anuale de pregătire profesională

- cuprinderea tuturor funcţionarilor şi a aleşilor locali într-o formă de pregătire profesională

- Asigurarea finanţării cursurilor de pregătire programate

- Creşterea eficienţei muncii şi a competenţei profesionale

Bugetul de venituri şi cheltuieli CJM şi CL

 

Anual

Preşedintele CJM şi Serv. resurse umane

b). Creşterea alocaţiei bugetare destinate acestei activităţi

BVC CJM şi CL

Anual

Preşedintele CJM

c). Acţiuni de specializare a funcţionarilor publici pe domenii de activitate

Aprilie 2005

Preşedintele şi Secretarul General CJM

2.2. Elaborarea fişelor posturilor din aparatul propriu

a). Repartizarea sarcinilor, competenţelor şi responsabilităţilor astfel încât să ducă la creşterea eficienţei şi eficacităţii activităţii

- utilizarea eficientă a resurselor umane

- creşterea numărului de sarcini îndeplinite cu acelaşi număr de personal

 

 

Anual în luna decembrie

Secretarul General şi directorii din aparatul propriu

2.3. Elaborarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a aparatului propriu al CJM la cerinţele anului 2007

a). Consolidarea şi exercitarea în condiţii mai bune a atribuţiilor CJM şi CL în domeniile de activitate preluate ca urmare a descentralizării

- aplicarea corectă a legilor, reducerea numărului de acte atacate în contencios

- cuprinderea tuturor atribuţiilor ce revin CJM şi CL şi exercitarea acestora în condiţii mai bune

 

 

2007

Secretarul General

b). Restructurarea aparatului propriu al CJM şi al CL în raport cu atribuţiile primite ca urmare a descentralizării serviciilor publice

31.12.2004

Preşedintele, Secretarul General şi Serv. Resurse umane

2.4. Evaluarea corectă a performanţelor profesionale

a). Aprecierea şi acordarea unor calificative corecte

- creşterea eficienţei activităţii

- reducerea numărului  de contestaţii

 

 

Anual în luna ianuarie

Directorii din aparatul propriu al CJM

b). Stimularea prin premii a funcţionarilor cu rezultate foarte bune

c). Reactualizarea criteriilor de performanţă

2.5. Implicarea tinerilor

a). Acordarea unor atribuţii complexe şi promovarea tineri-lor în funcţii de conducere

- creşterea numărului tinerilor cu funcţii de conducere

- sporirea numărului de tineri implicaţi în proiecte sau programe importante

 

 

permanent

Preşedintele şi Secretarul General CJM

 

b). Coordonarea de către tineri a unor proiecte sau programe importante

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Modernizarea metodelor şi instrumente-lor de gestiune publică

3.1. Schimbarea în fond a raportului dintre administraţie şi cetăţean

a). Înfiinţarea Centrelor de informare pentru cetăţeni la toate Primăriile municipale şi orăşeneşti din judeţ

- creşterea numărului de cetăţeni care apelează la serviciile Centrelor de informare

- creşterea numărului de cetăţeni care apelează infochioşcurile

- sporirea numărului de propuneri şi sugestii provenite direct de la cetăţeni

- planificarea şi utilizarea mai eficientă a banilor publici

BVC   CL

 

Iunie 2005

Serv. pentru informatizare şi Primari

b). Perfecţionarea activităţii Centrelor de informare existente şi dotarea acestora cu infochioşcuri

BVC   CL

Iunie 2004

Serv. pentru informatizare şi Primari

c). Publicarea proiectelor de buget şi a proiectelor de hotărâri de interes general în presa locală

 

Permanent

Secretar General CJM

d). Elaborarea bugetelor pe programe

 

permanent

Preşedintele CJM şi Direcţia Gen. Buget-Finanţe

3.2. Creşterea calităţii serviciilor

a). Crearea unor condiţii optime pentru servirea cetăţenilor – ghişee, săli de aşteptare, materiale informative, etc.

- reducerea numărului de reclamaţii cu privire la servirea operativă şi civilizată a cetăţenilor

- reducerea birocraţiei, scurtarea timpului de eliberare a autorizaţiilor şi reducerea cheltuielilor efectuate de cetăţeni pentru obţinerea autorizaţiei de construire

BVC  CJM şi CL

 

Iunie 2007

Preşedintele CJM, Şefii Serviciilor publice şi Primarii

b). Un nou sistem de obţinere a avizelor pentru eliberarea autorizaţiilor de construire

 

 

Decembrie 2004

Conducerea executivă a CJM şi Direcţia Urbanism şi Amenajarea Teritoriului

3.3. Consolidarea şi lărgirea cadrului de participare a societăţii civile la procesul decizional

a). Organizarea unor consfătuiri de lucru cu ONG-urile din judeţ

- creşterea numărului de ONG-uri care se implică în problemele administraţiei locale

- rezolvarea unor probleme cu impact foarte mare pentru cetăţeni

- reducerea numărului cazurilor de copii abandonaţi, a cazurilor de poluare şi a situaţiilor grave de conturbarea ordinei publice

 

 

Permanent

Secretarul Gen şi Directorii din aparatul CJM şi Serv. publice jud.

b). Desfăşurarea unor acţiuni comune ale CJM cu ONG-urile din judeţ

Permanent

 

c). Elaborarea şi derularea unor proiecte comune ale CJM cu ONG-urile din judeţ în domeniul protecţiei copilului, prot. mediului, ordine publică

2004 - 2006

Preşedinte, Secretar General şi Directorii

 

3.4. Evidenţa şi circulaţia actelor, Transparenţa actelor  administrative

a). Raţionalizarea actualului sistem de evidenţa şi circulaţia actelor

- creşterea operativităţii în consultarea actelor din arhiva curentă

- reducerea numărului de acte rezolvate peste termenul legal

 

 

permanent

Secretar General, Directori şi funcţionari din aparatul propriu

b). Perfecţionarea programului din reţea

c). Comunicarea şi publicarea actelor administrative conform Legii nr.52/2003

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Dezvoltarea sistemului informatic al administraţiei publice din judeţ

4.1. Realizarea programului judeţean de informatizarea administraţiei publice

a). Finalizarea reţelei judeţene de intranet

- cuprinderea tuturor primăriilor şi a instituţiilor subord. în această reţea

- creşterea operativităţii în obţinerea datelor necesare activităţii din investiţii, urbanism, serv.publice, etc.

- lărgirea cadrului de răs-pândire a informaţiilor cu privire la activitatea CJM

- reducerea riscurilor

- cunoaşterea şi utilizarea sist. de către toţi funcţio-narii CJM şi ai serviciilor publice subordonate

BVC   CJM şi CL

 

Iunie 2005

Preşedinte, Primari şi Serv. pt. informatizare

b). Realizarea bazei de date alfa-numerice şi geografice

 

2004 – 2007

Conducerea executivă, Duat şi Serv informatică

c). Elaborarea unei pagini de internet la nivelul cerinţelor cetăţenilor şi a funcţionarilor

BVC   CJM

2004

Serv. Informatică şi Directori

d). Realizarea unui sistem integrat de securitate a sistemului informatic

BVC   CJM

2004

Serv. informatică

e). Cursuri de instruire în domeniul informatizării

BVC   CJM

2004 - 2007

Serv. informatică

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Descentraliza-rea serviciilor publice

5.1. Consolidarea şi exercitarea în condiţii mai bune a atribuţiilor CJM în domeniile de activitate descentralizate

a). Restructurarea aparatului propriu în raport cu atribuţiile primite ca urmarea descentralizării serviciilor publice

- acoperirea într-o măsură mai mare a atribuţiilor CJM şi CL în domeniul culturii, învăţământului, asistenţei sociale, sănătate, protecţia copilului, etc.

- fundamentarea corectă a proiectelor de buget pe programe, precum şi a proiectelor de hotărâre ce vizează aceste domenii de activitate

 

 

Decembrie 2004

Preşedintele şi Secretarul General CJM

b). Înfiinţarea unor compartimente de lucru care să gestioneze problemele din domeniile de activitate descentralizate

Decembrie 2004

Preşedintele, Secretarul General şi directorii din aparatul propriu

c). Perfecţionarea cooperării dintre serviciile publice judeţene şi cele locale

- asigurarea unor Servicii publice performante în dom. alimentării cu apă, salubritate, gestiunea deşeurilor, ordinea publică, evidenţa populaţiei, asistenţă socială, ş.a.

2004 - 2007

Preşedintele CJM, Primarii şi Şefii Serv. publice

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2. Demilitariza-rea unor servicii comunitare

a). Înfiinţarea şi organizarea activităţii Serviciilor comunitare de evidenţa populaţiei – Asigurarea sediului, dotarea şi amenajarea acestuia

- stabilirea unor fluxuri şi a unor condiţii mai bune pentru servirea cetăţenilor

- creşterea operativităţii şi eficienţei serviciilor în domeniul SMURD, pompieri şi apărare civilă

- asigurarea ordinei şi liniştei publice

BVC   CJM

 

31.12.2004

Conducerea executivă a CJM

b). Înfiinţarea unei reţele judeţene de servicii pentru situaţii de urgenţă

BVC   CL

2004 - 2006

Conducerea executivă a CJM şi Primarii

c). Înfiinţarea, la nivelul fiecărei unităţi administrativ- teritoriale, a poliţiei comunitare

BVC   CL

2004 - 2006

Primarii

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Monitorizarea modului de implementare a aquis-ului comunitar de către serviciile publice subordonate CJM

6.1. Înfiinţarea unui sistem de urmărire a programelor

a). Grad mare de implementare a aquis-ului comunitar

Măsuri realizate

BVC   CJM

 

Iunie 2004

Dir. programe

Serv. integrare europeană

 

6.2. Întocmirea unor rapoarte şi situaţii statistice

a). Grad mare de implementare a aquis-ului comunitar

 

BVC   CJM

 

Anual

Dir. programe

Serv. integrare europeană

                                  

 

                                               PREŞEDINTE                                                                                    SECRETAR GENERAL

                                 ing. Virág György                                                                 Ioan Togănel