R O M Â N I A
JUDETUL MURES
CONSILIUL JUDETEAN


HOTÃRÂREA NR. 61
din 16 septembrie 2003
pentru modificarea Hotarârii Consiliului Judetean Mures nr.44/2002 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a
Consiliul Judetean Mures

Consiliul Judetean Mures, intrunit in sedinta ordinara,
Vazând Expunerea de motive nr.7589/02.09.2003 a Directiei Juridice si Administratie Publica,
Având in vedere prevederile Legii nr.673/2002 privind aprobarea si modificarea Ordonantei Guvernului nr.35/2002 pentru aprobarea Regulamentului cadru de organizare si functionare a consiliilor locale precum si prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica,
In temeiul art.104, litera b si art. 109 din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale;

Hotaraste:

Art.1. Se modifica Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului Judetean Mures, aprobat prin Hotarârea nr.44/2002, dupa cum urmeaza:
1. Art.1. din Regulament va avea urmatorul cuprins:
"In conformitate cu prevederile art.104 lit.b din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, a Ordonantei Guvernului României nr.35/2002 pentru aprobarea Regulamentului cadru de organizare si functionare a consiliilor locale, aprobata si modificata prin Legea nr.673/2002 si ale Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, Consiliul Judetean Mures stabileste prin prezentul regulament regulile de procedura si de organizare in baza carora functioneaza."
2. Art.3. din Regulament va avea urmatorul cuprins:
" Consiliul judetean se organizeaza si functioneaza in temeiul principiilor autonomiei locale, descentralizarii serviciilor publice, eligibilitatii autoritatilor administratiei publice locale, legalitatii, transparentei decizionale si consultarii cetatenilor in solutionarea problemelor locale de interes deosebit."
3. Art.6. din Regulament va avea urmatorul cuprins:
"(1) Consiliul judetean exercita prerogativele ce revin judetului ca persoana juridica de drept public, ce are, potrivit legii, capacitate juridica deplina, poseda un patrimoniu propriu si are dreptul sa aiba initiative in toate domeniile, cu exceptia celor care sunt date in mod expres in competenta altor autoritati publice.
(2) Ca persoana juridica de drept public, judetul, reprezentat de Consiliul judetean are in proprietate bunuri din domeniul public de interes judetean, potrivit legii si bunuri in domeniul privat."
4. Art.8. din regulament va avea urmatorul cuprins:
" Consiliul Judetean Mures are sub autoritatea sa: SC. Drumuri si Poduri Mures SA, SC. Servicii de Utilitati Rurale SA, Regia Autonoma "Aeroportul Tirgu-Mures", Biblioteca judeteana, Muzeul judetean, Centrul judetean de Creatie populara, Teatrul Ariel, Redactia "Vatra", Redactia "Lato", Ansamblul artistic "Muresul", Scoala de Arta, Filarmonica de Stat, Administratia Palatului Culturii, Directia judeteana pentru Protectia Drepturilor Copilului, Directia de Asistenta Sociala, Corpul Gardienilor Publici si Teatrul National Tirgu-Mures.
Consiliul Judetean are in administrare terenurile si cladirile in care isi desfasoara activitatea unitatile sanitare aflate in domeniul public al judetului."
5. Aliniatul 3 al art.9 din Regulament va avea urmatorul cuprins:
"(3) Daca nici la a treia convocare nu se prezinta cel putin doua treimi din numarul consilierilor declarati alesi, prefectul va dispune verificarea motivelor care au determinat neprezentarea la sedinta a consilierilor absenti. Daca absentele nu au la baza motive temeinice, determinate de boala, care a necesitat spitalizarea sau imobilizarea la pat; deplasarea in strainatate in interes de serviciu; evenimente de forta majora, cum ar fi: inundatii sau alte catastrofe care au impiedicat deplasarea, deces in familie sau alte situatii similare, prefectul va emite un ordin prin care va declara vacante locurile consilierilor declarati alesi, care au lipsit nemotivat de la cele 3 convocari anterioare. Ordinul prefectului poate fi atacat de cei interesati la instanta de contencios administrativ, in termen de 5 zile de la comunicare. Hotarârea instantei este definitiva si irevocabila.
6. Aliniatul 5 al art.9 din Regulament va deveni aliniatul 4.
7. Aliniatul 6 al art.9 va deveni aliniatul 5 si va avea urmatorul cuprins:
"(5) In cazul in care pe listele de candidati nu mai sunt supleanti sau acestia refuza, la rândul lor, sa se prezinte la sedinta, prefectul va dispune organizarea de alegeri pentru completarea posturilor declarate vacante, potrivit aliniatului 3. Alegerile se vor organiza in conditiile Legii nr.70/1991 privind alegerile locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in cel mult 30 de zile de la data emiterii ordinului si la acestea vor putea participa toate partidele politice, aliantele politice sau aliantele electorale care au depus initial liste de candidati precum si candidati independenti care nu au fost declarati alesi la alegerile anterioare."
8. Aliniatele 1 si 3 ale art.11 din Regulament vor avea urmatorul cuprins:
Aliniatul1: "(1) Dupa reluarea lucrarilor sedintei, consilierii declarati alesi vor alege o comisie de validare alcatuita din 3-5 consilieri. Numarul membrilor comisiei se stabileste prin vot deschis la propunerea presedintelui de vârsta. Comisia este aleasa pe intreaga durata a mandatului si are urmatoarele atributii:
a) verifica dosarele consilierilor declarati alesi
b) verifica dosarele supleantilor in cazul declansarii procedurii de validare a acestora
c) propune validarea sau invalidarea consilierilor declarati alesi si dupa caz a supleantilor
d) organizeaza si stabileste rezultatul votului secret"
Aliniatul 3 " (3) Alegerea membrilor comisiei de validare se face individual, prin votul deschis al majoritatii consilierilor prezenti la sedinta de constituire, iar rezultatul va fi consemnat in Hotarârea nr 1."
9. Aliniatele 1, 4 si 5 al art.13 din Regulament vor avea urmatorul cuprins:
"(1) Dupa alegerea comisiei de validare presedintele dispune o noua pauza, in timpul careia va fi examinata de catre comisie, legalitatea alegerii fiecarui consilier, pe baza dosarelor prezentate de presedintele de vârsta si vor fi elaborate propunerile de validare sau de invalidare a mandatelor care vor fi consemnate intr-un proces verbal al carui model este prezentat in anexa la prezentul regulament.
(4) Consilierii care lipsesc motivat de la sedinta de constituire pot fi validati sau invalidati in lipsa.
(5) In cazul in care pâna la data validarii, un candidat declarat ales nu mai face parte din partidul pe a carui lista a fost ales, la cererea scrisa a partidului respectiv, mandatul acestuia nu va fi validat, urmând a fi validat primul supleant pe lista."
10. Aliniatul 3 al art.16 va avea urmatorul cuprins:
Aliniatul 3 " Consilierii pot depune juramântul fara formula religioasa. In acest caz, juramântul va fi imprimat pe formular fara aceasta formula".
11. Dupa art.16 se introduce CAPITOLUL III " Organizarea Consiliului Judetean".
12. Aliniatele 1, 6 si 8 ale art.18 din Regulament vor avea urmatorul cuprins:
Aliniatul 1: "Propunerea de candidati pentru alegerea presedintelui a vicepresedintilor si a membrilor Delegatiei permanente se face de catre grupurile de consilieri sau de catre oricare dintre consilieri."
Aliniatul 6: " Exercitarea votului se face intr-o cabina special amenajata, putându-se folosi, la alegerea consiliului, una din urmatoarele modalitati.
a). fiecare consilier primeste un singur buletin de vot pentru fiecare functie pe care sunt trecute numele tuturor candidatilor. Intrând in cabina, din lista candidatilor vor fi barate printr-o linie orizontala numele candidatilor pe care consilierul nu doreste sa ii aleaga ramânând nebarat numele celui pe care doreste sa il aleaga votantul.
b). pe buletinul de vot se scrie cuvântul "DA" in dreptul numelui celui pe care doreste sa il voteze.
c). alte modalitati, la alegerea consiliului."
Aliniatul 8: " In situatia in care nu s-a intrunit majoritatea prevazuta la aliniatul 7 se organizeaza un al doilea tur de scrutin, in aceeasi sedinta, la care vor participa candidatii situati pe primele doua locuri. La al 2-lea tur de scrutin sunt declarati alesi presedinte, vicepresedinti si membrii ai delegatiei permanente, consilierii care au obtinut cel mai mare numar de voturi. "
13. Dupa art.22 se introduc art. 22 1 , 22 2 si art.22 3 care vor avea urmatorul cuprins:
" Art. 22 1 (1) Dupa constituire Consiliul Judetean stabileste si organizeaza comisii de specialitate pe principalele domenii de activitate.
(2) Domeniile de activitate in care se pot organiza comisii de specialitate, denumirea acestora si numarul de membri care va fi intotdeauna impar, se stabilesc de catre Consiliul judetean, in functie de specificul activitatii din judet"
Art. 22 2 (1) Numarul locurilor care revin fiecarui grup de consilieri in fiecare comisie de specialitate se stabileste de catre Consiliul judetean in functie de ponderea acestora in cadrul consiliului.
(2) Nominalizarea membrilor fiecarei comisii se face de fiecare grup de consilieri, avându-se in vedere de regula, optiunea acestora, pregatirea lor profesionala si domeniul in care isi desfasoara activitatea.
(3) In functie de numarul membrilor Consiliului, un consilier poate face parte din 1-3 comisii, dintre care una este comisia de baza. Indemnizatia de sedinta se va acorda numai pentru activitatea desfasurata in comisia de baza.
Art. 22 3 (1) Consiliul judetean poate hotari organizarea unor comisii speciale de analiza si verificare la propunerea consilierilor sau a presedintelui Consiliului judetean.
(2) Componenta nominala a comisiilor prevazute la alin.1, obiectivele si tematica activitatii acestora, perioada in care vor lucra si mandatul lor se stabilesc prin hotarâre a Consiliului judetean.
(3) Comisia de analiza si verificare va prezenta Consiliului judetean, la termenul stabilit de acesta, raportul intocmit in urma analizelor si verificarilor efectuate. Raportul va cuprinde, daca este cazul, propuneri concrete de imbunatatire a activitatii in domeniul supus analizei sau verificarii.
14. Art.24 din Regulament va avea urmatorul cuprins:
"(1) Comisiile de specialitate lucreaza valabil in prezenta majoritatii membrilor si iau hotarâri cu votul majoritatii membrilor lor.
(2) Comisia poate invita sa participe la sedintele sale specialisti din cadrul aparatului
propriu al consiliului judetean sau din afara acestuia, in special de la unitatile aflate in subordinea consiliului. Au dreptul sa participe la sedintele comisiei si consilierii care au facut propunerile ce stau la baza lucrarilor comisiei.
(3) Sedintele comisiei de specialitate sunt de regula publice.
(4) Comisia poate invita si alte persoane care sa participe la dezbateri.
(5) Comisia poate hotari ca unele sedinte sau dezbaterea unor puncte de pe ordinea de zi, sa se desfasoare cu usile inchise."
15. Art.25 din Regulament se abroga.
16. Art. 31 din Regulament va avea urmatorul cuprins:
" Sedintele comisiilor de specialitate se desfasoara, de regula, inaintea sedintelor consiliului, atunci când ordinea de zi a sedintei acestuia cuprinde probleme sau proiecte de hotarâri asupra carora i se solicita avizul, la convocarea presedintelui acesteia sau a presedintelui Consiliului Judetean."
17. Art.36 din Regulament se abroga.
18. Art.37 din Regulament se abroga.
19. Art.38 din Regulament se abroga.
20.Textul art.39 se va inscrie la capitolul III dupa art.43.
21. Aliniatul 2 al art.44 din Regulament va avea urmatorul cuprins:
" Consiliul Judetean se poate intruni si in sedinte extraordinare ori de câte ori este necesar, la cererea presedintelui sau a cel putin unei treimi din numarul membrilor consiliului, ori la solicitarea prefectului adresata presedintelui Consiliului Judetean, in cazuri exceptionale care necesita adoptarea de masuri imediate pentru prevenirea, limitarea sau inlaturarea urmarilor calamitatilor, catastrofelor, incendiilor, epidemiilor sau epizootiilor, precum si pentru apararea ordinii si linistii publice."
22. Aliniatul 2 al art. 47 din Regulament va avea urmatorul continut:
" Consilierul care nu poate lua parte la sedinta este obligat sa aduca la cunostinta aceasta situatie presedintelui consiliului sau secretarului general al unitatii administrativ-teritoriale."
23. Aliniatul 2 al art.48 din Regulament va avea urmatorul cuprins:
"Problemele privind bugetul judetului, administrarea domeniului public si privat al judetului, participarea la programe de dezvoltare judeteana, regionala sau de cooperare generala transfrontaliera, organizarea si dezvoltarea urbanistica generala a judetului si a unitatilor administrativ teritoriale, precum si cele privind asocierea sau cooperarea cu alte autoritati publice, organizatii neguvernamentale, persoane juridice române sau straine sau dezbaterea oricarui proiect de hotarâre cu aplicabilitate generala se vor discuta intotdeauna in sedinta publica. "
24. Aliniatul 1 al art.49 din Regulament va avea urmatorul cuprins:
" Dezbaterea problemelor se face, de regula, in ordinea in care acestea sunt inscrise pe ordinea de zi aprobata. Dezbaterea incepe prin prezentarea pe scurt a proiectului de hotarâre sau a problemei inscrise pe ordinea de zi, pe care o face initiatorul. Apoi se da cuvântul presedintelui comisiei de specialitate si, daca este cazul, sefului compartimentului care a intocmit raportul."
25. Art.51 din Regulament va avea urmatorul cuprins:
"Presedintele consiliului sau reprezentantul oricarui grup de consilieri poate propune incheierea dezbaterii unei probleme puse in discutia consiliului. Propunerea de incheiere a dezbaterii se supune votului. Discutiile vor fi sistate daca propunerea a fost acceptata de majoritatea consilierilor".
26. La titlul. Elaborarea proiectelor de hotarâri, dupa art.59 se introduce un subtitlu si anume:
" Procedura de elaborare a proiectelor de hotarâri cu caracter normativ"
27. Dupa art.59 din Regulament se introduc urmatoarele articole:
59 1 "(1) In cadrul procedurilor de elaborare a proiectelor de acte normative Consiliul Judetean are obligatia sa publice un anunt referitor la aceasta actiune in site-ul propriu, sa-l afiseze la sediul propriu, intr-un spatiu accesibil publicului, si sa-l transmita catre mass-media centrala sau locala, dupa caz. Consiliul Judetean va transmite proiectele de acte normative tuturor persoanelor care au depus o cerere pentru primirea acestor informatii.
(2) Anuntul referitor la elaborarea unui proiect de act normativ va fi adus la cunostinta publicului, in conditiile alin. (1), cu cel putin 30 de zile inainte de supunerea spre analiza, avizare si adoptare de catre Consiliul Judetean. Anuntul va cuprinde o nota de fundamentare, o expunere de motive sau, dupa caz, un referat de aprobare privind necesitatea adoptarii actului normativ propus, textul complet al proiectului actului respectiv, precum si termenul limita, locul si modalitatea in care cei interesati pot trimite in scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ.
(3) Anuntul referitor la elaborarea unui proiect de act normativ cu relevanta asupra mediului de afaceri se transmite de catre initiator asociatiilor de afaceri si altor asociatii legal constituite, pe domenii specifice de activitate, in termenul prevazut la alin. (2).
(4) La publicarea anuntului, Consiliul Judetean va stabili o perioada de cel putin 10 zile pentru a primi in scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice.
(5) Conducatorul autoritatii publice va desemna o persoana din cadrul institutiei, responsabila pentru relatia cu societatea civila, care sa primeasca propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate cu privire la proiectul de act normativ propus.
(6) Proiectul de act normativ se transmite spre analiza si avizare Consiliului Judetean numai dupa definitivare, pe baza observatiilor si propunerilor formulate potrivit alin. (4).
(7) Consiliul Judetean este obligat sa decida organizarea unei intâlniri in care sa se dezbata public proiectul de act normativ, daca acest lucru a fost cerut in scris de catre o asociatie legal constituita sau de catre o alta autoritate publica.
(8) In toate cazurile in care se organizeaza dezbateri publice, acestea trebuie sa se desfasoare in cel mult 10 zile de la publicarea datei si locului unde urmeaza sa fie organizate. Consiliul Judetean trebuie sa analizeze toate recomandarile referitoare la proiectul de act normativ in discutie.
(9) In cazul reglementarii unei situatii care, din cauza circumstantelor sale exceptionale, impune adoptarea de solutii imediate, in vederea evitarii unei grave atingeri aduse interesului public, proiectele de acte normative se supun adoptarii in procedura de urgenta prevazuta de reglementarile in vigoare.
59 2 (1) Participarea persoanelor interesate la lucrarile sedintelor publice se va face in urmatoarele conditii:
a) anuntul privind sedinta publica trebuie adus la cunostinta cetatenilor si a asociatiilor legal constituite care au prezentat sugestii si propuneri in scris, cu valoare de recomandare, referitoare la unul dintre domeniile de interes public care urmeaza sa fie abordat in sedinta publica;
b) anuntul va contine data, ora si locul de desfasurare a sedintei publice, precum si ordinea de zi.
(2) Difuzarea anuntului si invitarea speciala a unor persoane la sedinta publica sunt in sarcina responsabilului desemnat pentru relatia cu societatea civila.
(3) Participarea persoanelor interesate la sedintele publice se va face in limita locurilor disponibile in sala de sedinte, in ordinea de precadere data de interesul asociatiilor legal constituite in raport cu subiectul sedintei publice, stabilita de persoana care prezideaza sedinta publica.
(4) Ordinea de precadere nu poate limita accesul mass-media la sedintele publice.
59 3 Persoana care prezideaza sedinta publica ofera invitatilor si persoanelor care participa din proprie initiativa posibilitatea de a se exprima cu privire la problemele aflate pe ordinea de zi.
59 4 (1) Adoptarea deciziilor administrative tine de competenta exclusiva a Consiliului Judetean.
(2) Punctele de vedere exprimate in cadrul sedintelor publice de persoanele mentionate la art. 59 3 au valoare de recomandare.
59 5 Minuta sedintei publice, incluzând si votul fiecarui membru, cu exceptia cazurilor in care s-a hotarât vot secret, va fi afisata la sediul Consiliului Judetean si publicata in site-ul propriu.
59 6 (1) Consiliul Judetean este obligat sa elaboreze si sa arhiveze minutele sedintelor publice.
(2) Inregistrarile sedintelor publice vor fi facute publice, la cerere, in conditiile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public.
59 7 (1) Consiliul Judetean este obligat sa intocmeasca si sa faca public un raport anual privind transparenta decizionala, care va cuprinde cel putin urmatoarele elemente:
a) numarul total al recomandarilor primite;
b) numarul total al recomandarilor incluse in proiectele de acte normative si in continutul deciziilor luate;
c) numarul participantilor la sedintele publice;
d) numarul dezbaterilor publice organizate pe marginea proiectelor de acte normative;
e) situatia cazurilor in care Consiliul Judetean a fost actionat in justitie pentru nerespectarea prevederilor legii privind transparenta decizionala in administratia publica;
f) evaluarea proprie a parteneriatului cu cetatenii si asociatiile legal constituite ale acestora;
g) numarul sedintelor care nu au fost publice si motivatia restrictionarii accesului.
(2) Raportul anual privind transparenta decizionala va fi facut public in site-ul Consiliului Judetean, prin afisare la sediul propriu intr-un spatiu accesibil publicului sau prin prezentarea in sedinta publica.
59 8 Persoanele care asista la sedintele publice, invitate sau din proprie initiativa, trebuie sa respecte regulamentul de organizare si functionare al Consiliului Judetean. In cazul in care presedintele constata ca o persoana a incalcat regulamentul, va dispune avertizarea si, in ultima instanta, evacuarea acesteia.
28. Art.89 din Regulament va avea urmatorul cuprins:
" Prevederile prezentului regulament, se completeaza cu dispozitiile Legii nr.215/2001, privind administratia publica locala si ale Legii nr.161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatii publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, in masura in care acesta nu dispune. "

Art.2. Dupa aprobarea modificarilor, Regulamentul de organizare si functionare va fi publicat, dându-se articolelor o noua numerotare.

PRESEDINTE
Ing. Virág György
  Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL
Toganel Ioan