ROMÂNIA
JUDETUL MURES
CONSILIUL JUDETEAN


HOTÃRÂREA Nr.60
din 15 septembrie 2003
privind rectificarea bugetului Consiliului Judetean si a nivelelor de echilibrare
a bugetelor locale ale unitatilor administrativ - teritoriale pe anul 2003


Consiliul Judetean Mures,
Având in vedere Expunerea de Motive nr. 7675/04.09.2003 la proiectul de hotarâre privind rectificarea bugetului Consiliului Judetean si a nivelelor de echilibrare a bugetelor locale ale unitatilor administrativ teritoriale pe anul 2003,
Tinând seama de prevederile articolului 20, alin.4 din Legea finantelor publice locale nr. 189/1998,
Potrivit Ordonantei Guvernului nr.87/2003, privind rectificarea bugetului de stat pe anul 2003,
In temeiul art. 104, alineatul e si articolul 109 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala,

h o t a r a s t e :

Art.1. Bugetul Consiliului Judetean Mures pe anul 2003, se rectifica atât la venituri cât si la cheltuieli la suma de 556.879.090 mii lei.
Modificarile sunt prezentate in anexa nr.1 la prezenta hotarâre.
Art.2. Detalierea cheltuielilor rectificate pe articole si aliniate se face conform anexelor nr.2 de la nr.2/1 pâna la 2/44.
Art.3. Se rectifica lista de investitii potrivit anexei nr.3.
Art.4. Se aproba repartizarea sumelor defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale conform anexei nr.4.
Art.5. Se aproba rectificarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor de personal din invatamântul pre universitar de stat conform anexei nr.5.
Art.6. Se reactualizeaza lucrarile de drumuri, potrivit anexei nr. 6.
Art.7. Se aproba rectificarea sumelor defalcate din impozitul pe venit pentru subventionarea energiei termice livrate populatiei pe localitati conform anexei nr.7.
Art.8. Se aproba repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru subventionarea energiei termice livrate populatiei pe localitati conform anexei nr.8.
Art.9. Se aproba rectificarea sumelor defalcate din impozitul pe venit pentru asigurarea protectiei sociale pe localitati conform anexei nr.9
Art.10. Anexele de la nr. 1 la 9 fac parte integranta din prezenta hotarâre.
Art.11. De ducerea la indeplinire a prezentei hotarâri raspund directiile de specialitate din cadrul Consiliului Judetean Mures, conducatorii institutiilor subordonate, conducerile Preventoriului TBC Gornesti si a Spitalului Clinic Judetean.

PRESEDINTE
Ing. Virág György
  Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL
Toganel Ioan