ROMÂNIA
JUDETUL MURES
CONSILIUL JUDETEAN

Hotarârea nr. 59
din 16 septembrie 2003
privind validarea unor mandate de consilier judetean

Consiliul Judetean Mures,
Vazând raportul Comisiei de validare,
Luând in considerare prevederile art. 77, alin.9 din Legea nr.70/1991 privind alegerile locale, astfel cum a fost modificata prin Legea nr.170/2002 privind aprobarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului, nr.72/2001 pentru modificarea si completarea art.28 din Legea nr.70/1991 privind alegerile locale,
In temeiul art. 109 din Legea nr.215/2001 - legea administratiei publice locale,

h o t a r a s t e :

Art.1. Se valideaza mandatele de consilier judetean ale domnilor Bizgan Nicolae, supleant inscris pe lista de candidati ai Partidul Unitatii Natiunii Române, Pokorny Vasile Stefan si Filep Coloman Csaba, supleanti inscrisi pe lista de candidati ai Uniunii Democrate a Maghiarilor din România la alegerile locale din 4 iunie 2000.
Art.2.
Consilierii ai caror mandate au fost validate potrivit art.1, se aleg ca membrii ai Comisiilor pe domenii de specialitate ale Cosiliului Judetean Mures, dupa cum urmeaza:
-Domnul Bizgan Nicolae se alege ca membru in Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finante si administrarea domeniului public.
-Domnul Pokorny Vasile Stefan se alege ca membru in Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finante si administrarea domeniului public.
-Domnul Filep Coloman Csaba se alege ca membru in Comisia pentru agricultura, silvicultura, gospodarirea apelor si protectia mediului.
Art. 3. Hotarârile Consiliului Judetean Mures nr.26 si 30 din 6 iulie 2000 se modifica in mod corespunzator.
Art. 4. Prezenta hotarâre se comunica domnilor Bizgan Nicolae, Pokorny Vasile Stefan si Filep Coloman Csaba prin grija Directiei Juridice si Administratie Publica.

 

PRESEDINTE
Ing. Virág György
  Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL
Toganel Ioan