ROMÂNIA
JUDETUL MURES
CONSILIUL JUDETEAN


Hotarârea nr. 58
din 16 septembrie 2003
privind incetarea mandatelor unor consilieri judeteni


Consiliul Judetean Mures,
Vazând expunerea de motive a presedintelui Consiliului Judetean Mures - domnul ing. Virág György, precum si cererile de renuntare la calitatea de consilier judetean inaintate de doamna Dónáth Adél si domnii Cotutiu Ioan si Náznán Jenö,
Luând in considerare prevederile art. 60, alin.1, lit. "a" si ale art. 112 din Legea administratiei publice locale, nr.215/2001,
In temeiul art. 109 din acelasi act normativ,

h o t a r a s t e :

Art.1. Se constata incetarea mandatelor de consilier judetean al doamnei Dónáth Adél si ale domnilor Cotutiu Ioan si Náznán Jenö ca urmare a demisiei din functia de consilier judetean.

Art. 2. Hotarârile Consiliului Judetean Mures nr.26 si 30 din 6 iulie 2000 se modifica in mod corespunzator.

Art. 3. Prezenta hotarâre se comunica doamnei Dónáth Adél si domnilor Cotutiu Ioan si Náznán Jenö, prin grija Directiei Juridice si Administratie Publica.

 

PRESEDINTE
Ing. Virág György
  Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL
Toganel Ioan