ROMÂNIA
JUDETUL MURES
CONSILIUL JUDETEAN

HOTARÂREA Nr. 57
din 19 iunie 2003
privind constituirea "Bancii de date informatizate, in amenajarea teritoriului, urbanism, lucrari publice, constructii si habitat a judetului Mures"


Consiliul Judetean Mures,
Vazând Expunerea de motive nr.5140/12.06.2003 a Directiei Generale Urbanism si Amenajarea Teritoriului;
In conformitate cu prevederile HG nr. 853/1998 privind autorizarea Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului , de constituire a bancii de date pentru lucrari publice si constructii si de constituire a bazei de date si documente, potrivit art. 15 litera b. din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul;
In temeiul articolului nr. 109 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

h o t a r a s t e:

Art. 1. Se aproba constituirea " Bancii de date informatizate in amenajarea teritoriului, urbanism, lucrari publice, constructii si habitat a judetului Mures"
Art.2. Directiile de specialitate din aparatul propriu, vor acorda asistenta tehnica pentru completarea si definitivarea temei de cercetare, privind lucrarea " Utilizarea unui sistem informatic geografic (GIS) in gestionarea documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului judetului Mures - Studiu pilot" , finantata de catre Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului si in elaborarea SC " GEOSURVEY " SRL Bucuresti.
Art.3. Se aproba executarea anticipata a unor lucrari, ca suport logistic initial al Bancii de date informatizate, prin contractare sau/si in executie proprie, prin compartimentul de specialitate al Directiei Generale de Urbanism si Amenajarea Teritoriului, ce consta din:
- Continuarea transpunerii pe suport magnetic a bazei topografice a judetului ( Gis GeoMedia Professional);
- Inventarierea tuturor elementelor (partea grafica) rezultate din documentatiile de amenajarea teritoriului, de urbanism, din alta studii si documentatii tehnice;
- Inventarierea tuturor datelor alfanumerice (non-grafice) asociate componentelor grafice;
- Intocmirea bilanturilor teritoriale pe localitati (intravilane), pe unitatile teritorial-administrative (extravilane) si pe total judet;
- Inventarul legislatiei si actelor normative in vigoare, ce reglementeaza domeniile de activitate cuprinse in banca de date.
Art.4. Pentru executarea lucrarilor de la art. 3., Directia Generala de Urbanism si Amenajarea Teritoriului va colabora cu toate institutiile judetene si cu directiile de specialitate din aparatul propriu, detinatoare de elemente si date constitutive ale Bancii de date informatizate.


Art.5.
In functie de prevederile Studiului pilot privind utilizarea unui sistem de tip GIS pentru informatizarea Bancii de date si al volumului de date rezultat din lucrarile executate prevazute la art. 3, Consiliul Judetean va aproba colectivul (colectivele) de lucru (complex sau pe specialitati), responsabil pentru constituirea si gestionarea Bancii de date informatizate (aprilie - mai 2004 data estimata pentru receptie si aprobarea de catre Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului a Studiului pilot).
Art.6. De ducerea la indeplinire a prezentei hotarâri raspunde Directia Generala de Urbanism si Amenajarea Teritoriului.

 

PRESEDINTE
Ing. Virág György
  Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL
Toganel Ioan