ROMÂNIA
JUDETUL MURES
CONSILIUL JUDETEAN


HOTARÂREA nr. 56
din 19 iunie 2003
privind aprobarea Programului "ROMÂNIA CURATA"
intocmit la nivelul Consiliului Judetean Mures

Consiliul Judetean Mures,
Vazând expunerea de motive a Directiei Buget - Finante si Asistenta Economica din cadrul Consiliului Judetean Mures,
In temeiul prevederilor art. 104 litera "c", si a art. 109 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

h o t a r a s t e:

Art. 1. Se aproba Programul "ROMÂNIA CURATA", intocmit la nivelul Consiliului Judetean Mures (vezi anexa).
Art. 2. De ducerea la indeplinire a prezentei hotarâri raspund directiile de specialitate ale Consiliului Judetean Mures.

 

PRESEDINTE
Ing. Virág György
  Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL
Toganel Ioan