R O M Â N I A
JUDETUL MURES
CONSILIUL JUDETEAN


HOTARÂREA Nr. 55
din 19 iunie 2003
privind evidentierea in proprietatea publica a judetului, pe perioada garantiei de 2 ani a sistemelor de alimentare cu apa la sate, realizate in baza HG nr.687/1997 si stabilirea unor masuri de administrare a acestora


Consiliul Judetean Mures,
Vazând expunerea de motive nr. 4052 din 16.05.2003 al Directiei Generale Administrare Drumuri, Poduri Judetene si Investitii privind aprobarea modului de utilizare si exploatare a sistemelor de alimentare cu apa la sate, realizate in conformitate cu HG nr.687/1997",
Potrivit Ordinului Ministerului Lucrarilor Publice Transporturilor si Locuintei nr.1853/11.11.2002 privind organizarea receptiilor la obiectivele de investitii de alimentare cu apa la sate si locuinte sociale realizate in conformitate cu prevederile HG nr.687/1997 si masurile necesare a fi luate in perioada de garantie a lucrarilor, urmat de Dispozitia nr.1/22.11.2002 a Secretarului de Stat al Ministrului Lucrarilor Publice Transporturilor si Locuintei cu Normele metodologice aferente,
In temeiul prevederilor art.104 si 109 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala,

h o t a r a s t e :

Art.1. Se aproba evidentierea sistemelor de alimentare cu apa realizate conform programului aprobat prin HG nr.687/1997 in proprietatea publica a Consiliului Judetean Mures, pe perioada de garantie de 2 ani.
Art.2. Cu data prezentei isi inceteaza valabilitatea proceselor verbale de predare - primire incheiate cu consiliile locale. Consiliile locale in baza prevederilor prezentei hotarâri pe perioada de garantie de 2 ani vor scoate din inventar mijloacele fixe ale acestor investitii.
Art.3. In termen de 30 zile de la data prezentei se vor incheia contracte de prestari de serviciu intre Consiliul Judetean Mures si societati specializate in alimentari cu apa a localitatilor sau cu servicii proprii ale primariilor, conform Anexei. Concesionarea acestor servicii se va efectua pe perioada de garantie.
Art.4. Operatorii de prestari de servicii cu care se incheie contractele de exploatare a sistemelor de alimentare cu apa la sate sunt obligati sa respecte conditiile si normele de exploatare a sistemelor de alimentare cu apa, aprobate prin Normele Metodologice ale Ministerul Lucrarilor Publice Transportului si Locuintei din 22.11.002.
Art.5. De aplicarea prezentei Hotarâri raspunde aparatul propriu al Consiliul Judetean Mures si Consiliile locale din judet, cuprinse in Programul de alimentare cu apa la sate realizat in baza HGR 687/1997.

 

PRESEDINTE
Ing. Virág György
  Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL
Toganel Ioan