ROMÂNIA
JUDETUL MURES
CONSILIUL JUDETEAN


HOTARÂREA NR.54
din 19 iunie 2003
privind rezilierea contractului de asociere incheiat de Consiliul Judetean Mures, Consiliul local Sincraiu de Mures, cu Fundatia "Ambasada Lumea Copiilor" pentru finantarea Centrului de plasament din Sincraiu de Mures

Consiliul Judetean Mures,
Vazând Referatul nr.2811 din 30.05.2003 al Directiei Generale pentru Protectia Drepturilor Copilului Mures,
Având in vedere prevederile art.23 din Contractul de asociere incheiat de Consiliul Judetean Mures, Consiliul local Sincraiu de Mures, cu Fundatia "Ambasada Lumea Copiilor" pentru finantarea Centrului de plasament din Sincraiu de Mures,
In conformitate cu prevederile art.104 literele "f", "r" si "s" din Legea Administratiei publice locale nr.215/2001,
In temeiul art.109 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala,

hotaraste:

Art.1. Se aproba rezilierea Contractului de asociere nr.11 din 03.10.2000 incheiat de Consiliul Judetean Mures, Consiliul local Sincraiu de Mures, cu Fundatia "Ambasada Lumea Copiilor" pentru finalizarea investitiei Centrului de plasament din Sincraiu de Mures.
Art.2. Prezenta hotarâre se va comunica partilor semnatare.
In situatia in care acestea nu sunt de acord cu rezilierea contractului pe cale amiabila, solutionarea conflictului se va face pe cale judecatoreasca, conform art.24 din Contract.
Art.3. Pâna la data de 31 august 2003 se va elabora un studiu economic-financiar privind stabilirea altor variante de asociere in vederea finalizarii acestui obiectiv de investitii pâna la 31 decembrie 2004.
Art.4. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarâri se incredinteaza Directia Generala pentru Protectia Drepturilor Copilului Mures si Directiile din aparatul propriu al Consiliului Judetean Mures.

 

PRESEDINTE
Ing. Virág György
  Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL
Toganel Ioan