ROMÂNIA
JUDETUL MURES
CONSILIUL JUDETEAN

H O T A R Â R E A NR. 52
din 19 iunie 2003
privind acceptarea donatiei Asociatiei pentru Orfelinatele din România "Pentru Copiii Nostri" si darea in administrare a bunurilor preluate in domeniul public judetean

Consiliul Judetean Mures,
Analizând Expunerea de motive nr.5063/10.06.2003 a Directiei Generale Buget-Finante si Asistenta Economica,
Având in vedere prevederile Hotarârii Guvernului nr. 347/2002 pentru aprobarea programelor de interes national in domeniul protectiei drepturilor copilului si punctul 17.8 din contractul nr.209/2002 incheiat intre Autoritatea Nationala pentru Protectia Copilului si Adoptie si Asociatia pentru Orfelinatele din România "Pentru Copiii Nostri",
In conformitate cu articolele 109 si 123 alin.(3) din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001,

h o t a r a s t e :

Art.1 (1) Se accepta donatia Asociatiei pentru Orfelinatele din România "Pentru Copiii Nostri" cu sediul in Bucuresti, str.Soldat Simion Stefan nr.34, sector 4, donatie constând in imobile si bunuri mobile, cu date de identificare cuprinse in Anexa la prezenta hotarâre.
(2) Donatia lipsita de sarcini, este destinata celor 4 centre de plasament de tip familial pentru copii cu handicap sever din structura Directiei Generale pentru Protectia Drepturilor Copilului Mures.
Art.2 (1) Bunurile imobile ce fac obiectul ofertei de donatie se cuprind in domeniul public judetean si se dau in administrare Directiei Generale pentru Protectia Drepturilor Copilului Mures, in folosinta celor 4 centre de plasament de tip familial pentru copii cu handicap sever.
(2) Bunurile mobile (autoturisme, mobilier, obiecte de uz casnic) ce fac obiectul ofertei de donatie se transfera in patrimoniul Directiei Generale pentru Protectia Drepturilor Copilului Mures, in folosinta celor 4 centre de plasament de tip familial pentru copii cu handicap sever.
Art.3 Pentru indeplinirea prezentei hotarâri raspunde Directia Generala pentru Protectia Drepturilor Copilului Mures.
Art.4 Prezenta hotarâre se comunica Directiei Generale Buget-Finante si Asistenta Economica si Directiei Generale pentru Protectia Drepturilor Copilului Mures.

 

PRESEDINTE
Ing. Virág György
  Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL
Toganel Ioan