ROMÂNIA
JUDETUL MURES
CONSILIUL JUDETEAN


H O T A R Â R E A NR. 49
din 19 iunie 2003
privind organizarea si functionarea auditului public intern in cadrul
Consiliului Judetean Mures

Consiliul Judetean Mures,
Vazând Expunerea de motive nr.4562/2003 a Serviciului de audit public intern, la proiectul de hotarâre privind organizarea si functionarea auditului public intern nr.
Având in vedere prevederile art.11 din Legea nr.672/2002 privind auditul public intern si art.31 din Ordinul Ministrului Finantelor nr.38/2003 pentru aprobarea normelor generale privind exercitarea activitatii de audit public intern,
In temeiul prevederilor art.114 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

h o t a r a s t e :


Art.1 Incepând cu data de 15 iulie 2003, se organizeaza Compartimentul de audit public intern, in subordinea directa a presedintelui Consiliului Judetean Mures.
Art.2 Compartimentul de audit public intern va asigura auditarea si a urmatoarelor unitati bugetare subordonate: Muzeul Judetean, Biblioteca Judeteana, Filarmonica de Stat, Ansamblul artistic Muresul, Teatrul pentru copii si tineret Ariel, Teatrul National, Centrul Judetean al Creatiei Populare, Scoala de Arta, Redactia Revistei Vatra, Redactia Revistei Lato, Administratia Palatului Culturii, Centrul Militar Judetean, Inspectoratul pentru Protectia Civila, Directia Judeteana de Asistenta Sociala, Scoala speciala nr.1 Tg.Mures, Scoala speciala nr.2 Tg.Mures, Scoala speciala profesionala Reghin-Apalina.
Art.3 Compartimentul de audit intern va asigura auditarea si a S.C. SURM SA, SC Drumuri si Poduri SA si a R.A. Aeroportul Tg.Mures, in domeniul gestionarii fondurilor publice, alocate de la buget si cele cu destinatie speciala, precum si in ceea ce priveste administrarea patrimoniului public.
Art.4 Se aproba Normele metodologice de organizare si functionare a auditului public intern, conform anexei, care face parte integranta din prezenta hotarâre.
Art.5 De executarea prezentei hotarâri raspunde Compartimentul de audit public intern.

 

PRESEDINTE
Ing. Virág György
  Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL
Toganel Ioan