ROMÂNIA
JUDETUL MURES
CONSILIUL JUDETEAN

H O T A R Â R E A NR. 46
din 19 iunie 2003
privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Centrului Judetean de Conservare si Valorificare a Traditiei si Creatiei Populare - Mures

Consiliul Judetean Mures,
Analizând Expunerea de Motive a Directiei Buget, Finante si Asistenta Economica nr. 4721/29.05.2003,
Având in vedere prevederile H.G. nr.442/1994, republicata privind finantarea institutiilor publice de cultura si arta de importanta judeteana si locala,
În temeiul prevederilor articolului 109 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala,

hotaraste:

Art. 1. Centrul Judetean de Conservare si Valorificare a Traditiei si Creatiei Populare - Mures, se organizeaza si va functiona conform Regulamentului de organizare si functionare din anexa nr.1, care face parte integranta din prezenta hotarâre.
Art. 2. Se aproba organigrama Centrului Judetean de Conservare si Valorificare a Traditiei si Creatiei Populare - Mures, cu un numar de 9 persoane, conform anexei nr.2, care face parte integranta din prezenta hotarâre.
Art. 3. Ducerea la indeplinire a prezentei hotarâri, se incredinteaza conducerii Centrului Judetean de Conservare si Valorificare a Traditiei si Creatiei Populare - Mures.

 

PRESEDINTE
Ing. Virág György
  Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL
Toganel Ioan