ROMÂNIA
JUDETUL MURES
CONSILIUL JUDETEAN

H O T A R Â R E A NR. 45
Din 19 iunie 2003
privind modificarea structurii organizatorice, a statului de functii si stabilirea numarului maxim de functii publice din cadrul Directiei Judetene de Asistenta Sociala Mures

Consiliul Judetean Mures,
Având in vedere expunerea de motive a Directiei Generale Buget, Finante si Asistenta Economica nr. 5060 din 10 iunie 2003, privind modificarea structurii organizatorice, a statului de functii si stabilirea numarului maxim de functii publice din cadrul Directiei Judetene de Asistenta Sociala Mures,
Conform prevederilor Legii nr.161/2003, privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei si a Hotarâri Guvernului României nr.504/2003 pentru aprobarea Programului de aplicare a Legii nr.161/2003 precum si Avizul nr. 3608 din 31.05.2003, emis de catre Agentia Nationala a Functionarilor Publici,
În conformitate cu prevederile art. 104, lit. "h" si art. 109 din Legea nr. 215/ 2001 privind administratia publica locala,

h o t a r a s t e :

Art.1. (1) Începând cu data de 1 iunie 2003, se aproba organigrama si statul de functii ale Directiei Judetene de Asistenta Sociala Mures, cu un numar de 12 posturi - functii publice.
(2) Defalcarea functiilor publice de executie pe clase si grade profesionale este cuprinsa in anexa nr.1, care face parte integranta din prezenta hotarâre.
(3) Modificarile in structura organizatorica si statul de functii ale Directiei Judetene de Asistenta Sociala Mures sunt cuprinse in anexele 2 si 3, care fac parte integranta din prezenta
hotarâre
Art. 2. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarâri se insarcineaza Directia Generala Buget, Finante si Asistenta Economica si Directia Judeteana de Asistenta Sociala Mures.

 

PRESEDINTE
Ing. Virág György
  Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL
Toganel Ioan