ROMÂNIA
JUDETUL MURES
CONSILIUL JUDETEAN

H O T A R Â R E A  N R. 44
din 19 iunie 2003
privind numirea directorului Directiei Judetene de Asistenta Sociala Mures

Consiliul Judetean Mures,
Conform prevederilor Hotarârii Consiliului Judetean Mures nr.25/2003, privind infiintarea Directiei Judetene de Asistenta Sociala Mures,
Având in vedere procesul-verbal nr. 5358/ 2003, intocmit de comisia de concurs pentru ocuparea postului vacant de director la Directia Judeteana de Asistenta Sociala Mures si expunerea de motive mr.5376/18.06.2003 a Directiei Generale Buget, Finante si Asistenta Economica privind numirea directorului Directiei Judetene de Asistenta Sociala Mures,
In conformitate cu prevederile art. 104, lit. "h" si art. 109 din Legea nr. 215/ 2001 privind administratia publica locala,

H o t a r a s t e:


Art.1. Se aproba numirea domnului Pop Liviu Ovidiu, in functia de director la Directia Judeteana de Asistenta Sociala Mures, incepând cu data de 20 iunie 2003.

Art.2. De executarea prevederilor prezentei hotarâri raspunde Directia Generala Juridica si Administratie Publica, Directia Generala Buget, Finante si Asistenta Economica, si Dircetia Judeteana de Asistenta Sociala Mures.

 

PRESEDINTE
Ing. Virág György
  Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL
Toganel Ioan