ROMÂNIA
JUDETUL MURES
CONSILIUL JUDETEAN


H O T A R Â R E A  N R. 43
din 19 iunie 2003
privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare
a Directiei Judetene de Asistenta Sociala Mures

Consiliul Judetean Mures,
Având in vedere expunerea de motive a Directiei Generale Buget, Finante si Asistenta Economica nr. 4806 din 2 iunie 2003,
Având in vedere prevederile Legii nr. 705/2001 privind sistemul national de asistenta sociuala, ale Ordonantei Guvernului României nr.14/2003 privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Handicap si ale Hotarârii Guvernului nr.90/2003 privind aprobarea Regulamentului - cadru de organizare si functionare a serviciului public de asistenta sociala,
In conformitate cu prevederile art. 104, lit. "h" si art. 109 din Legea nr. 215/ 2001 privind administratia publica locala,

h o t a r a s t e :

Art.1. Directia Judeteana de Asistenta Sociala Mures, se organizeaza si va functiona conform Regulamentului de organizare si functionare din anexa nr.1, care face parte integranta din prezenta hotarâre.
Art. 2. Ducerea la indeplinire a prezentei hotarâri se insarcineaza conducerii Directiei Judetene de Asistenta Sociala Mures.

 

PRESEDINTE
Ing. Virág György
  Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL
Toganel Ioan