ROMÂNIA
JUDETUL MURES
CONSILIUL JUDETEAN

H O T A R Â R E A NR. 42
din 19 iunie 2003
privind numirea presedintelui si a membrilor Comisiei judetene de expertiza medicala a persoanelor cu handicap pentru adulti Mures

Consiliul Judetean Mures,
Având in vedere Expunerea de motive nr. 5136/12 iunie 2003 a Directiei Generale Buget-Finante si Asistenta Economica privind numirea presedintelui si a membrilor Comisiei judetene de expertiza medicala a persoanelor cu handicap pentru adulti Mures,
În baza prevederilor art.13 din O.G. nr. 14/2003 privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Handicap si a precizarilor transmise cu adresa nr. 1190/2003 de catre Comisia superioara din structura Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Handicap precum si a propunerilor Directiei de Sanatate Publica Mures nr. 706/2003,
În temeiul prevederilor art.109 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

h o t a r a s t e :

Art.1 Se aproba numirea domnului dr. Sami Iosif, medic specialist, medicina interna in functia de presedinte al Comisiei judetene de expertiza medicala a persoanelor cu handicap pentru adulti Mures.
Art.2 Se numesc membri Comisiei Judetene de expertiza medicala a persoanelor cu handicap pentru adulti Mures, conform anexei nr.1, care face parte integranta din prezenta hotarâre.
Art.3 De executarea prevederilor prezentei hotarâri raspunde Directia Judeteana de Asistenta Sociala Mures, Directia Generala Juridica si Administratie Publica si Directia Generala Buget-Finante si Asistenta Economica.


PRESEDINTE
Ing. Virág György
  Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL
Toganel Ioan