ROMÂNIA
JUDETUL MURES
CONSILIUL JUDETEAN


H O T A R Â R E A NR. 38
din 8 aprilie 2003
privind aprobarea organigramei si statului de functii ale
Teatrului National Târgu-Mures, pentru anul 2003


Consiliul Judetean Mures,
Vazând Expunerea de motive nr. 2500/20.03.2003 a Directiei Generale Buget-Finante si Asistenta Economica,
In conformitate cu prevederile art.23 lit."c" din Legea bugetului de stat pe anul 2003 nr. 631/2002,
In temeiul prevederilor art.104 lit.b) si m) si art.109 din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001,

h o t a r a s t e :

Art.1 (1) Se aproba organigrama si statul de functii ale Teatrului National Târgu-Mures pentru anul 2003, potrivit anexelor nr.1 si 2, care fac parte din prezenta hotarâre.
(2) Numarul maxim de posturi aprobat este de 199 din care se asigura finantarea a 180 de posturi pentru activitatea anului 2003.

Art.2 De executarea prezentei hotarâri raspunde Directia Generala Buget-Finante si Asistenta Economica si directorul general al Teatrului National Târgu- Mures.

PRESEDINTE
Ing. Virág György

CONTRASEMNEAZA :
SECRETAR GENERAL
Toganel Ioan