ROMÂNIA
JUDETUL MURES
CONSILIUL JUDETEAN

HOTARÂREA nr.33
din 8 aprilie 2003
privind aprobarea programului de drumuri din fonduri bugetare
si programul cu lucrarile si obiectivele finantate prin Ministerul Lucrarilor Publice
Transporturilor si Locuintei
din transferuri de la bugetul de stat

Consiliul Judetean Mures,
Având in vedere Expunerea de motive nr.2432/2003 a Directiei Generale Administrare Drumuri, Poduri Judetene, Investitii,
In temeiul prevederilor art.104 si art.109 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala,

h o t a r a s t e:

Art.1. Se aproba programul de drumuri din fonduri bugetare in valoare de 71,654.276 mld. lei conform Anexei nr.1 si programul cu lucrarile si obiectivele finantate prin Ministerul Lucrarilor Publice Transporturilor si Locuintei din transferuri de la bugetul de stat in valoare de 40,646.131 mld. lei, conform Anexei nr.2.
Art.2. Anexele 1 si 2 fac parte integranta din prezenta hotarâre.
Art.3. De aducerea la indeplinire a prezentei hotarâri raspunde Directia Generala Administrare Drumuri, Poduri Judetene, Investitii.

PRESEDINTE
ing. Virág György

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR GENERAL
Toganel Ioan