ROMÂNIA
JUDETUL MURES
CONSILIUL JUDETEAN

H O T A R Â R E A NR. 32
din 8 aprilie 2003
privind aprobarea conditiilor de participare a Asociatiei Salariatilor la privatizarea
S.C. "Drumuri si Poduri Mures" S.A.


Consiliul Judetean Mures,
Având in vedere Expunerea de motive nr. 2836/31.03.2003 a Directiei Generale Buget-Finante si Asistenta Economica privind aprobarea conditiilor de participare a Asociatiei Salariatilor la privatizarea S.C. "Drumuri si Poduri Mures" S.A.,
Potrivit prevederilor articolului 10 din Legea nr. 137/2002 privind unele masuri pentru accelerarea privatizarii si articolelor 99 si 100 din H.G. nr. 577/2002 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 88/1997 prtivind privatizarea societatilor comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare si a Legii nr. 137/2002,
In temeiul prevederilor articolelor 104 lit."f" si "i" si 109 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala,

h o t a r a s t e :

Art.1: Se aproba vânzarea in 5 rate anuale catre Asociatia Salariatilor S.C. "Drumuri si Poduri Mures" S.A. a cotei de 10% din actiunile ce vor fi detinute de Consiliul Judetean in urma majorarii capitalului social la S.C. "Drumuri si Poduri Mures" S.A., respectiv vânzarea a 86800 actiuni cu valoarea nominala de 25000 lei/actiune, in valoare totala de 2170000 mii lei, adica 70000 EUR, valori stabilite prin H.C.J. nr. 55/31 oct.2002.
Art.2: Se stabileste avansul de 5% respectiv 3500 EUR ce va fi achitat pâna la data inregistrarii actului aditional de modificare a actului constitutiv al societatii. Plata se va face in lei la cursul BNR din ziua platii.
Art.3: Cuantumul ratelor, modalitatea de plata si scadenta vor fi stabilite prin contractul incheiat intre Consiliul Judetean si Asociatia Salariatilor a S.C. "Drumuri si Poduri Mures" S.A.
Se abiliteaza presedintele Consiliului Judetean Mures sa semneze contractul de vânzare-cumparare actiuni incheiat intre Consiliul Judetean Mures si Asociatia Salariatilor S.C. "Drumuri si Poduri Mures" S.A.
Art.4: Presedintele Consiliului Judetean Mues si presedintele Consiliului director al Asociatiei Salariatilor S.C. "Drumuri si Poduri Mures" S.A. raspund de indeplinirea prezentei hotarâri.


P R E S E D I N T E
Ing. Virág György

Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL
Toganel Ioan