ROMÂNIA
JUDETUL MURES
CONSILIUL JUDETEAN


H O T A R Â R E A NR. 31
din 8 aprilie 2003
privind modificarea si completarea Hotarârii nr.10 din 13 februarie 2003,
pentru aprobarea programului de ocupare temporara a fortei de munca
din rândul somerilor, pentru anul 2003


Consiliul Judetean Mures,
Având in vedere Expunerea de motive nr.2638/25.03.2003 a Directiei Generale Buget-Finante si Asistenta Economica privind modificarea si completarea Hotarârii nr.10 din 13 februarie 2003, pentru aprobarea programului de ocupare temporara a fortei de munca din rândul somerilor,
In baza prevederilor Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca precum si prevederilor art.87 alin.(1), (2) si (3) din H.G. nr. 377/2002, pentru aprobarea Procedurilor privind accesul la masurile de stimularea ocuparii fortei de munca, modalitatile de finantare,
In temeiul prevederilor art.109 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

h o t a r a s t e :

Articol unic. Anexa la Hotarârea Consiliului Judetean Mures nr.10/13.02.2003, privind programul de ocupare temporara a fortei de munca din rândul somerilor, se inlocuieste cu anexa la prezenta hotarâre, cu mentinerea numarului minim de 775 locuri de munca, repartizate pe consiliile locale municipale, orasenesti si comunale.


PRESEDINTE
Ing. Virág György

CONTRASEMNEAZA:
SECRETAR GENERAL
Toganel Ioan