ROMÂNIA
JUDETUL MURES
CONSILIUL JUDETEAN


HOTARÂREA NR.30
din 8 aprilie 2003
privind aprobarea efectivului total al functionarilor publici pe categorii si clase
de salarizare pentru aparatul propriu al Consiliului Judetean Mures

Consiliul Judetean Mures,
Vazând Expunerea de motive nr.2457/15.03.2003 a Directiei Generale Buget-Finante si Asistenta Economica,
Având in vedere prevederile art.66 alin.(6) din Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici modificata si completata prin Ordonanta de urgenta nr.82/2000 si Ordonanta de urgenta nr.284/2000, precum si adresa nr.2079/14.05.2001 a Agentiei Nationale a Functionarilor Publici,
In temeiul art.109 alin.(1) din Legea administratiei publice locale nr.215/2001,

h o t a r a s t e :

Art.1. Se aproba efectivul total al functionarilor publici de 104 posturi, pentru aparatul propriu al Consiliului Judetean Mures, pe clase de salarizare in cadrul categoriilor A, B si C, dupa cum urmeaza:
a) categoria A -studii superioare de lunga durata
- clasa I - 56 posturi
- clasa II - 4 posturi
- clasa III- 6 posturi
b) categoria B - studii superioare de scurta durata
- clasa I - 9 posturi
- clasa II
- clasa III
c) categoria C - studii medii liceale sau postliceale
- clasa I - 29 posturi
- clasa II
- clasa III
Art.2. Prezenta hotarâre se comunica Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, Prefecturii Judetului Mures, Directiei Generale Juridica si Administratie Publica, Directiei Generale Buget-Finante si Asistenta Economica, Directiei Generale Urbanism si Amenajarea Teritoriului si Directiei Generale Administrare Drumuri, Poduri Judetene, Investitii.


PRESEDINTE
Ing. Virág György

CONTRASEMNEAZA:
SECRETAR GENERAL
Ioan Toganel