R O M Â N I A
JUDETUL MURES
CONSILIUL JUDETEAN

HOTARÂREA Nr.29
din 8 aprilie 2003
privind aprobarea Conventiei de parteneriat pentru infiintarea Casei de orfani
"Sf. Iosif " situata in municipiul Reghin, str.Grâului, nr.52, judetul Mures


Consiliul Judetean Mures ,
Vazând Referatul nr. 1089/03.02.2003 al Directiei Generale pentru Protectia Drepturilor Copilului Mures si adresa nr.765 din 25.XI.2002 a Asociatiei "Caritas Mitropolitan Greco-Catolic Blaj" - filiala Reghin,
Având in vedere avizele de specialitate ale Comisiei pentru administratie publica locala, juridica, apararea ordinii publice, respectarea drepturilor si libertatilor cetateanului si ale Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finante si administrarea domeniului public si privat al judetului,
In temeiul art.104 (1) lit."s" si art.109 (1) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala,

h o t a r a s t e :

Articol unic. Se aproba Conventia de parteneriat pentru infiintarea Casei de orfani "Sf.Iosif " situata in municipiul Reghin, str.Grâului, nr.52, judetul. Mures, intre :
1. Consiliul Judetean Mures - Directia Generala pentru Protectia Drepturilor Copilului Mures si
2. Asociatia "Caritas Mitropolitan Greco-Catolic Blaj" - filiala Reghin, conform anexei, care face parte integranta din prezenta hotarâre.

P R E S E D I N T E
ing. Virág György


CONTRASEMNEAZA:
SECRETAR GENERAL
Ioan Toganel