R O M Â N I A
JUDETUL MURES
CONSILIUL JUDETEAN

HOTARÂREA Nr. 27
din 8 aprilie 2003
privind aprobarea Conventiei de parteneriat pentru infiintarea Caselor de tip familial situate in municipiul Tirgu Mures, str.Libertatii, nr.86, str.Milcovului nr.4 si nr.8, judetul. Mures


Consiliul Judetean Mures ,
Vazând Referatul nr.1506/12.II.2003 al Directiei Generale pentru Protectia Drepturilor Copilului Mures si adresa nr.76 din 12.XII.2002 a Asociatiei "Sfânta Elisabeta" cu sediul in Tirgu Mures, str.Milcovului, nr.8,
Având in vedere avizele de specialitate ale Comisiei pentru administratie publica locala, juridica, apararea ordinii publice, respectarea drepturilor si libertatilor cetateanului si ale Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finante si administrarea domeniului public si privat al judetului,
In temeiul art.104 (1) lit."s" si art. 109 (1) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala,

h o t a r a s t e :

Articol unic. Se aproba Conventia de parteneriat pentru infiintarea Caselor de tip familial situate in municipiul Tirgu Mures, str.Libertatii, nr.86, str.Milcovului, nr. 4 si nr.8, judetul Mures, intre:

1. Consiliul Judetean Mures - Directia Generala pentru Protectia Drepturilor Copilului Mures si
2. Asociatia "Sfânta Elisabeta" cu sediul in Tirgu Mures, str.Milcovului, nr.8, conform anexei, care face parte integranta din prezenta hotarâre.

P R E S E D I N T E
ing. Virág György

CONTRASEMNEAZA:
SECRETAR GENERAL
Ioan Toganel