ROMÂNIA
JUDETUL MURES
CONSILIUL JUDETEAN


H O T A R Â R E A NR. 25
din 8 aprilie 2003
privind infiintarea serviciului public de asistenta sociala

Consiliul Judetean Mures,
Avind in vedere expunerea de motive nr. 2399 /17 martie 2003 a Directiei Generale Buget- Finante si Asistenta Economica privind aprobarea infiintarii serviciului public de asistenta sociala,
In baza prevederilor art. 40 si 41 din Legea nr. 705/18 decembrie 2001 privind sistemul national de asistenta sociala, ale O.G. nr. 14 /30 ianuarie 2003 privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Handicap precum si ale H.G. nr.90/23 ianuarie 2003 pentru aprobarea Regulamentului -cadru de organizare si functionare a serviciului public de asistenta sociala,
In temeiul art. 104, lit. "h" si art. 109 din Legea nr. 215/ 23 aprilie 2001 privind administratia publica locala,

h o t a r a s t e :

Art.1 (1) Se infiinteaza serviciul public de asistenta sociala denumit Directia Judeteana de Asistenta Sociala Mures, ca institutie cu personalitate juridica, in subordinea Consiliului Judetean Mures.
(2) Directia Judeteana de Asistenta Sociala Mures are rolul de a asigura la nivel judetean aplicarea politicilor si strategiilor de asistenta sociala in domeniul protectiei familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum si a oricaror persoane aflate in nevoie.
Art.2 Numarul maxim de posturi pentru D.J.A.S. Mures este de 12, conform organigramei si statului de functii cuprinse in anexa nr. 1 si respectiv anexa nr.2, care fac parte integranta din prezenta hotarâre.
Art.3 Cu data de 1 aprilie 2003, dl. Pop Liviu Ovidiu se numeste in functia de director interimar al D.J.A.S. Mures, pâna la organizarea concursului si desemnarea directorului prin hotarâre a Consiliului judetean.
Art.4 Proiectul Regulamentului de Organizare si Functionare a Directiei Judetene de Asistenta Sociala Mures se va prezenta spre aprobare Consiliului Judetean Mures de catre conducerea D.J.A.S. Mures, in termen de 60 de zile.
Art.5 Directia Judeteana de Asistenta Sociala Mures va prelua pe baza de protocol de la Inspectoratul Teritorial de Stat pentru Persoane cu Handicap Mure baza de date, informatiile si fondul documentaristic precum si contractul de inchiriere al spatiului din strada Victor Babes nr.11 Târgu Mures, unde va functiona directia.
Art.6 Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarâri se insarcineaza Directia Generala Juridica si Administratie Publica si Directia Generala Buget- Finante si Asistenta Economica.


PRESEDINTE
ING.VIRÁG GYÖRGY

CONTRASEMNEAZA:
SECRETAR GENERAL
TOGANEL IOAN