ROMÂNIA
JUDETUL MURES
CONSILIUL JUDETEAN


H O T A R Â R E A NR. 24
din 8 aprilie 2003
privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2003 la
Corpul Gardienilor Publici Mures


Consiliul Judetean Mures,
Având in vedere propunerea de rectificare a bugetului de venituri si cheltuieli a Corpului Gardienilor Publici Mures pe anul 2003 ,
Analizând Expunerea de motive nr.2776/28.03.2003 prezentata de Directia Generala Buget-Finante si Asistenta Economica,
In conformitate cu prevederile art.6 alin.(2), si art.42 din Legea nr. 189/1998 privind finantele publice locale,
In temeiul prevederilor art.109 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala,

h o t a r a s t e :

Art.1 Se aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2003 al Corpului Gardienilor Publici Mures, conform anexelor 1-5, care fac parte integranta din prezenta hotarâre.
Art.2 Prezenta hotarâre se comunica Directiei Generale Buget-Finante si Asistenta Economica si Corpului Gardienilor Publici Mures.
Art.3 Executarea prezentei hotarâri se incredinteaza conducerii Corpului Gardienilor Publici Mures.


P R E S E D I N T E
ing. Virág György

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR GENERAL
Toganel Ioan