ROMÂNIA
JUDETUL MURES
CONSILIUL JUDETEAN


H O T A R Â R E A NR. 23
din 8 aprilie 2003
privind stabilirea nivelului redeventei pe anul 2003, la contractul de concesiune
incheiat intre Consiliul Judetean Mures si S.C. "Servicii de Utilitati Rurale Mures" S.A.


Consiliul Judetean Mures,
Având ân vedere Expunerea de motive nr.2526/21.03.2003 a Directiei Generale Buget-Finante si Asistenta Economica,
In conformitate cu prevederile articolelor 1 si 32 din Legea nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor si a Normelor Metodologice de aplicare a acesteia, aprobate prin H.G. nr. 216/1999,
Tinând cont de prevederile articolului 4 alin.(4) din capitolul V - Plata redeventei din contractul de concesiune nr. 4992/19.07.1999,
In temeiul articolului 109 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

h o t a r a s t e :

Art.1 Se aproba nivelul redeventei pentru anul 2003 in suma de 100.000 lei lunar, la contractul de concesiune incheiat intre Consiliul Judetean Mures si S.C. "Servicii de Utilitati Rurale Mures" S.A., privind exploatarea retelelor de transport a apei potabile in mediul rural.
Art.2 Prezenta hotarâre modifica cuantumul minim al redeventei prevazut la Cap.IV art.3, alin.(2) din contractul de concesiune.
Art.3 Directorul S.C. "Servicii de Utilitati Rurale Mures" S.A. raspunde de indeplinirea prezentei hotarâri.
Art.4 Prezenta hotarâre se comunica Directiei Generale Buget-Finante si Asistenta Economica si Societatii Comerciale "Servicii de Utilitati Rurale Mures" S.A.

PRESEDINTE
Ing. Virág György

Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL
Toganel Ioan