ROMÂNIA
JUDETUL MURES
CONSILIUL JUDETEAN


H O T A R Â R E A NR. 22
din 8 aprilie 2003
privind aprobarea contului de executie a bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului Judetean Mures,
pentru anul 2003


Consiliul Judetean Mures,
Vazând Expunerea de motive nr. 2334/18.03.2003 privind aprobarea contului de executie a bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului Judetean Mures, pentru anul 2003,
Având in vedere prevederile art.30 din Legea nr.189/1998 privind finantele publice locale,
In temeiul prevederilor art.104 lit.e din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001,

h o t a r a s t e :

Art.1 (1) Se aproba contul de executie a bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului Judetean Mures, pentru anul 2002 potrivit anexei, care cuprindela venituri suma de 332.173.096.096 mii lei, iar la cheltuieli suma de 352.416.869 mii lei, rezultând un deficit de 20.423.773 mii lei, acoperit din fondul de rulment acumulat in anii trecuti de catre Consiliul Judetean Mures.
Art.2 Hotarârea cu anexa care face parte integranta din prezenta se publica in Monitorul Oficial al Judetului Mures.

PRESEDINTE
Ing. Virág György

CONTRASEMNEAZA :
SECRETAR GENERAL
Toganel Ioan