ROMÂNIA
JUDETUL MURES
CONSILIUL JUDETEAN


HOTARÂREA NR. 20
din 8 aprilie 2003
pentru aprobarea raportului privind rezultatele negocierilor pentru realizarea obiectivului de investitie "Depozit ecologic la nivel regional in judetul Mures" in sistem de parteneriat public - privat


Consiliul Judetean Mures,
Vazând Expunerea de motive nr. 2823 / 31.03.2003 a Serviciului programe, prognoze, dezvoltare regionala,
In conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 16 / 24.01.2002 privind contractele de parteneriat public - privat si a Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 16 / 2002, aprobate prin Hotarârea Guvernului nr. 621 / 2002,
In temeiul articolului nr. 109 din Legea nr. 215 / 2001 privind administratia publica locala,

hotaraste:

Art. 1. Se aproba raportul privind rezultatele negocierilor pentru realizarea obiectivului de investitie "Depozit ecologic la nivel regional in judetul Mures" in sistem de parteneriat public - privat, prezentat in anexa ce face parte integranta din aceasta hotarâre.
Art. 2. Se imputerniceste conducerea executiva a Consiliului judetean de a intreprinde demersurile necesare incheierii contractului de parteneriat public - privat, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.
Art. 3. De ducerea la indeplinire a prezentei hotarâri raspund directiile de specialitate ale Consiliului Judetean Mures.

PRESEDINTE,
ing. Virág György

CONTRASEMNEAZA:
SECRETAR GENERAL,
Toganel Ioan